EN

constituent {名词}

volume_up
1. 普遍的
constituent (又作: voter)
If I may illustrate this, I have a constituent who had an accident in Spain.
Jos saan kuvailla asiaa, minulla on äänestäjä, jolle sattui onnettomuus Espanjassa.
A constituent of mine complained about the Irish planning laws as they apply in rural areas.
Eräs äänestäjäni valitti Irlannin maaseutua koskevista kaavoituslaeista.
Another constituent got as far as London where he was then refused boarding on a continuing flight out of London to Europe.
Toinen äänestäjäni pääsi Lontooseen saakka, jossa häneltä evättiin pääsy jatkolennolle Eurooppaan.
constituent (又作: ingredient)
They should be talking about carbon dioxide which is, by the way, not a pollutant but a natural constituent of the atmosphere.
Olisi puhuttava hiilidioksidista, joka ei muuten ole saaste vaan ilmakehän luonnollinen ainesosa.
Account should be taken of the technical changes which make it possible to reduce the residual content of sulphur dioxide, which is a constituent which is really not desirable in sugar.
On otettava huomioon tekninen kehitys, jonka avulla voi vähentää rikkidioksidijäämää, joka ei ole mitenkään toivottu sokerin ainesosa.
constituent (又作: chooser, selector)
Valitsija on se, joka ratifioi asiakirjan.
constituent (又作: component)
constituent
2. 语言学
constituent

"constituent" 句子 (芬兰语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

EnglishSubject: Harmonization of immigration policy - discrimination against a constituent
Aihe: Maahanmuuttopolitiikan yhtenäistäminen - vaalipiirini asukkaan syrjintä
EnglishNo patents for genes, plants, animals, people or their constituent parts!
Ei patenttioikeutta geeneille, kasveille, eläimille, ihmisille tai näiden osille!
EnglishA constituent of mine recently returned from a holiday in another EU country.
Eräs äänestäjistäni palasi äskettäin toisessa EU:n jäsenvaltiossa viettämältään lomalta.
EnglishI am speaking particularly about my constituent Wayne Groves from Tamworth.
Puhun erityisesti vaalipiirini jäsenestä Wayne Grovesta, joka on kotoisin Tamworthistä.
EnglishMy constituent runs a small business which happens to contain all women employees.
Vaalipiirini asukkaalla on pieni yritys, jonka kaikki työntekijät sattuvat olemaan naisia.
EnglishThe economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
Näin talouspolitiikka voisi olla muutakin kuin 25 osatekijän summa.
EnglishI have in mind, for instance, my excellent constituent, Mr Peter Thomas.
Minulla on mielessäni esimerkiksi arvoisa vaalipiirini asukas Peter Thomas.
EnglishCase two: I have a constituent - Mr Hawthorne - who had a villa in Malaga, in Spain.
Tapaus numero kaksi: Vaalipiirissäni asuvalla Hawthornella oli huvila Malagassa Espanjassa.
EnglishConsequently, these rights are of a constituent and not a declarative nature.
Nämä oikeudet ovat siis perustuslainomaisia, eivät deklaratorisia.
EnglishMr President, I should like to pay tribute to my constituent, Mr Alexander Litvinenko.
(EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää kunnianosoitukset tukijalleni Aleksandr Litvinenkolle.
EnglishThey will not be able to do this if they split into their constituent parts.
He eivät pysty tekemään sitä, jos he jakautuvat vaalipiireihinsä.
EnglishThe IASCF and its underlying constituent body, the IASB, is an independent organisation.
IASCF ja sen perustuslaillinen elin IASB ovat riippumattomia elimiä.
EnglishA constituent of mine complained about the Irish planning laws as they apply in rural areas.
Eräs äänestäjäni valitti Irlannin maaseutua koskevista kaavoituslaeista.
EnglishI think that this new method of looking at immigration can help Europe in its constituent process.
Mielestäni tällainen uusi tapa tarkastella maahanmuuttoa voi tukea EU:n kehitystä.
EnglishI believe that we are in a constituent phase. At least, I hope so.
Olen sitä mieltä, että olemme perustavassa vaiheessa, ainakin toivon niin.
EnglishLet us say it: it is high time that we committed our continent to a constituent process.
Sanokaamme suoraan, että nyt on korkea aika johtaa maanosamme perustuslailliseen prosessiin.
EnglishOne constituent demonstrated to me in the most vivid terms what exactly those consequences will be.
Yksi äänestäjistäni kuvaili minulle hyvin elävästi, mitä seurauksia tästä voi olla.
EnglishIf there is no constituent European power, there can be no European constitution.
Ja jos sitä ei ole, ei voi olla Euroopan perustuslakiakaan.
EnglishIt is a constituent part of the legislative process.
Se ei ole armopala, joka annetaan parlamentille, vaan se on osa lainsäädäntömenettelyä.
EnglishA constituent of mine contacted me last week and asked how to get rid of their fridge.
Vaalipiirini asukas otti minuun yhteyttä viime viikolla ja kysyi, miten päästä jääkaapista eroon.