英语-瑞典语 to engage in翻译

EN

"to engage in" 瑞典语 翻译

EN

to engage in {动词}

volume_up
- Engage in reconstruction work, while respecting natural forces.
Engagera sig i återuppbyggnadsarbete, och samtidigt respektera naturkrafterna.
We need to engage and create the participatory functioning of the EU institutions.
Vi måste engagera och skapa den deltagande funktionen inom EU: s institutioner.
That is the way to re-engage the electorate with the European Union.
Det är lösningen till att återigen engagera väljarkåren i Europeiska unionen.
to engage in (又作: to enter into)
To engage in such expansion at a time when we are debating terrorism and the risks of proliferation is irresponsible.
Att inlåta sig i en sådan utvidgning vid en tidpunkt då vi diskuterar terrorism och spridningsrisker är oansvarigt.
I would encourage the parties involved to engage in a peace dialogue by once again entering negotiations with the African Union.
Jag skulle vilja uppmana de inblandade parterna att inlåta sig i ett fredssamtal genom att än en gång inleda förhandlingar med Afrikanska unionen.
China's refusal to engage in dialogue with the Dalai Lama's representatives, and its rejection of the extremely moderate demands of the Tibetans, is harmful to its image.
Genom att Kina vägrar att inlåta sig på dialog med Dalai lamas företrädare och avvisar tibetanernas ytterst blygsamma krav skadar landet sitt eget anseende.

"to engage in" 句子 (瑞典语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

EnglishThis amounts to discrimination against those who engage in conventional farming.
Detta innebär diskriminering mot dem som bedriver ett konventionellt jordbruk.
EnglishAre we going to tell farmers that they cannot engage in this legitimate trade?
Skall vi säga till lantbrukarna att de inte får ägna sig åt denna lagliga handel?
EnglishI would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Jag vill därför uppmana parlamentets ledare att inleda samtal med flygbolagen.
EnglishMore importantly, however, it was necessary to engage with the fundamentalists.
Viktigare ändå var dock att det var nödvändigt att samarbeta med fundamentalisterna.
EnglishThe only people that suffer are you, who want to engage in political debate.
Detta är enbart till hinders för folk som er, som vill föra en politisk debatt.
EnglishAfter all, we want to ensure that we engage in proper parliamentary deliberation.
Vi vill ju trots allt att parlamentets debatter ska genomföras på ett lämpligt sätt.
EnglishAbove all, EU vessels are able to access Seychelles' waters and engage in fishing.
Framför allt får EU:s fartyg tillträde till Seychellernas vatten och kan fiska där.
EnglishIt is impossible to engage in individual measures over a river that connects us all.
Det är omöjligt att vidta enskilda åtgärder för en flod som sammanbinder oss alla.
EnglishBy the way, I think we have to engage in a high-level dialogue with African countries.
Apropå det anser jag att vi måste inleda en högnivådialog med afrikanska länder.
EnglishI should like to take this opportunity to engage, if I may, in a little self-promotion.
Med er tillåtelse skulle jag vilja passa på att marknadsföra mig själv en smula.
EnglishBut I think we all want to engage Ukraine in a closer and more intense relationship.
Men jag tror att vi alla vill involvera Ukraina i en närmare och starkare relation.
EnglishWe must be a little more consistent and not engage too much in double standards.
Vi måste vara lite mer konsekventa och får inte ägna oss alltför mycket åt dubbelmoral.
EnglishEurope needs to engage Russia, but must do so in a principled and consistent manner.
EU måste samarbeta med Ryssland, men på ett principfast och konsekvent sätt.
EnglishIt cannot help that we continue to engage in double-speak in this connection.
Det kan inte vara till nytta att vi fortsätter att vara tvetydiga i detta sammanhang.
EnglishThe purpose apparently was to discuss how Europe might re-engage with its citizens.
Syftet var tydligen att diskutera hur EU skulle kunna återknyta till sina medborgare.
EnglishAnd a society which does not engage in organized research is on the way to decline.
Ett samhälle som inte bedriver en organiserad forskning är på väg tillbaka.
EnglishFurthermore, the Member States must actively engage in reviewing the Council's work.
Dessutom måste medlemsstaterna aktivt medverka i översynen av rådets arbete.
EnglishIn the first instance we need to engage with the United States at every level.
Först och främst måste vi ta kontakt med Förenta staterna på alla nivåer.
EnglishThere is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Det åligger Demokratiska unionistpartiet ett ansvar att föra en dialog med mitt parti.
EnglishIf you engage in that type of behavior, you'll be asked to leave the community.
Om man beter sig på det viset blir man ombedd att lämna organisationen.