EN

eye {名词}

volume_up
1. 普遍的
The glance she caught in Dr Rathbone's eye startled her a little.
A tekintet, melyet dr. Rathbone szemében látott, kissé megijesztette.
I saw a look of respect creep into the inspector's eye.
Láttam, hogy a felügyelő szemébe is tiszteletteljes tekintet lopódzik.
But neither did anyone else wish the ministerial eye to fall on him.
De azt se kívánta senki, hogy Ducret helyett őrajta állapodjon meg a miniszteri tekintet.
eye (又作: cast, look, twinkle, blink)
When Nora returned from the telephone she had a look in her eye.
Mikor Nora visszajött a telefontól, fura pillantás volt a szemében.
A man with a rather spurious air of smartness, a shifty eye and a rather unsteady hand.
Nem egészen makulátlan öltözék, tétova pillantás, kissé reszketeg kéz.
But the reply to the rhetorical question was the same look in two sets of eyes.
De mindkét beszélgetőtársa szemében ugyanaz a pillantás jelent meg.
eye (又作: cavity, earth, hole, leakage)
It had the look and feel of a black hole, an eye looking down into the world of the dead.
Olyan volt, akár egy fekete lyuk, egy szem, amely lefelé bámul a holtak világába.
One eye had been dissolved, leaving a raw and empty socket.
Egyik szeme eltűnt, csupán üres lyuk tátongott a helyén.
It is in the side of the stream bank, invisible to the unaided eye.
A lyuk a patakpart oldalában található, és puszta szemmel nem is lehet látni.
The eyes, medically unable to see clearly through the puffed flesh around them, defied medicine and started outwards bulging into vision and staring at the ceiling above.
A szem, amely orvosi vélemény szerint nem láthatott ki gödréből a körötte felpüffedt hústól, kiguvadt a daganatok közül, és a mennyezetre meredt.
eye (又作: lookout)
2. 解剖学
eye
The eye ridges gave no surprise to the expression, only a sense of calm.
A szem vágása ehhez képest inkább nyugalomról árulkodott, mint zaklatottságról.
It was a somewhat lurid article, written with an eye to picturesque effect.
Kissé szenzációhajhász cikk volt, főleg a festői hatást tartotta szem előtt.
The eye is exquisitely sensitive to patterns in variations in color, shape and pattern.
A szem ráadásul nagyon érzékeny különböző mintákra, színekre, alakokra.
3. 植物学
eye (又作: bud, burgeon)
The cut shall be made at least 2 cm below the lowest eye.
A vágást legalább 2 cm-rel a legalsó rügy alatt kell elvégezni.
- with one usable eye, minimum length 6 75 cm ; the cut shall be made at a minimum distance of 1 75 cm above the eye and 5 cm below the eye.
- egy hasznosítható rüggyel legalább 6,5 cm; a vágást a rügy fölött legalább 1,5 cm távolságra és 5 cm-rel a rügy alatt kell elvégezni".

"eye"的同义词(英语):

eye

"eye" 句子 (匈牙利语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

EnglishOut of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
Szeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
EnglishFrom among the dried flowers and the pine sprays a bright yellow eye looked out.
A szárított virágok meg a fenyőgallyak közül fényes sárga szempár kandikált ki.
EnglishHer mind's eye lost sight of the gymnasium doors and some of them almost got out.
Képzeletében elhalványultak a tornatermi ajtók, néhányan majdnem ki is jutottak.
EnglishI thought you were smart, I can see that you are just another dumb private eye.
De most legalább láthatom, hogy valóban csak süket kis magánnyomozó, semmi egyéb.
EnglishBut he moved through their eye line, and out, without their gazes following him.
Ahogyan haladt lefelé, lassan kiért a látószögükből, de a tekintetek nem követték.
EnglishGlasgian also left the bulkhead door open, so that he could keep an eye on them.
Glasgian nyitva hagyta a pilótafülke ajtaját, hogy szemmel tudja tartani őket.
EnglishMy message to the next Parliament is, 'Be vigilant; keep an eye on the process'.
Azt üzenem a következő Parlamentnek, "Légy éber, és tartsd a szemed a folyamaton”.
EnglishHe had not minded the little tape recorder going, with its tiny red eye blinking.
Nem bánta, hogy az apró magnetofonon villog a felvételt jelző pici piros lámpa.
EnglishYou or your services should keep an eye out for those who wish to take the floor.
Önnek vagy a szolgálatainak figyelni kellene arra, hogy ki szeretne szót kérni.
EnglishThe eye and the half-mouth smiled through linen at me, and a voice came through:
A szeme és a félszáj rám mosolygott a pólyából és egy hangot lehetett hallani:
EnglishNo, Captain Rob's seven feet tall, wears an eye-patch, - got a hook for a hand.
Nem, Rob kapitány hét láb magas, és egy monoklit visel, egy kampót a keze helyén.
EnglishI captured it easily, held it up to my own right eye, which looked like this:
Könnyűszerrel elkaptam, odatartottam tulajdon jobb szemem elé, amely így festett:
EnglishThat was where he'd met Brian Hamilton, a Marine general supervising 'Eye' Corps.
Ott találkozott Brian Hamil-tonnal, aki a Nyomozó Csoportok felügyeletét látta el.
EnglishShed got awell, an eye for any nice-looking man whod pass the time of day with her.
Õ bizony kacérkodott minden jóképű fiúval, aki hajlandó volt őt szórakozni vinni.
EnglishOn the last occasion, indeed, every eye in the car seemed to be fixed upon him.
A harmadik próbálkozással valójában minden tekintetet sikerült magára vonnia.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Ismerik a szabályt, hölgyeim és uraim: a "catch-the-eye” módszert fogjuk alkalmazni.
EnglishShe remained convinced for about three quick eye-blinks, and then began to doubt.
Úgy érezte, jól döntött, de három másodperccel később már kételkedni kezdett ebben.
EnglishBoy, this would have been useful in Eye-Corps back when I was a kid, John breathed.
- Öreg, ennek aztán hasznát vettük volna sráckoromban a felderítőknél - nyögte.
EnglishYou can enjoy such company here as well, said the Priestess, without batting an eye.
Ily társaságban itt is részed lehet felelte a papnő, akinek pillája sem rebbent.
EnglishWho paid for my eye operation at Fort Benjamin Harrison outside Indianapolis?
Ki fizette ki a szemműtétemet az Indianapolis melletti Fort Benjamin Harrisonban?