SV orimlighet
volume_up
{通性}

orimlighet (又作: absurditet)
volume_up
absurdity {名词}
Hela konstruktionen stupar således på sin egen orimlighet.
The whole concept falls as a result of its own absurdity.
Utöver denna orimlighet skulle också rätten till kompensationsledighet efter tjänsteperioder försvagas.
Added to this absurdity is the weakening of the right to compensatory rest periods after periods on duty.
Det är en politisk och strategisk orimlighet att se Europa som det oundvikliga ödet för länder i före detta Jugoslavien.
It is a political and strategic absurdity to think of Europe as the inevitable destiny of the countries of the former Yugoslavia.
orimlighet (又作: absurditet, löjlighet)
orimlighet
orimlighet (又作: oförnuft)

"orimlig"的同义词(瑞典语):

orimlig

"orimlighet" 句子 (英语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

SwedishDet är otvivelaktigt det intressanta i betänkandet i dess orimlighet.
Undoubtedly, and absurdly, this is what is interesting about the report.
SwedishDet är denna allvarliga orimlighet som vi absolut måste undanröja.
We absolutely must correct this extremely serious discrepancy.
SwedishKravet om enhällighet i fråga om GUSP är en verklig orimlighet som inte kan försvaras av något argument.
The condition of unanimity for CFSP is a real nonsense and cannot be justified by any argument.
SwedishOrsakerna till klimatförändringarna finns i det här ekonomiska och sociala systemets orimlighet.
Commissioner, we can trace the causes of climate change back to the irrationality of this economic and social system.
SwedishDenna orimlighet skadade tyvärr de icke-statliga organisationernas trovärdighet och undergrävde betydelsen av konferensen om rasism.
This unfairness unfortunately harmed the credibility of the NGOs and damaged the prestige of the Conference on Racism.
SwedishDet faller på sin egen orimlighet att ett turkcypriotiskt fordon tillåts på gatorna i Strasbourg, medan det hindras på gatorna i södra Nicosia.
However, I can assure you that it is a matter the Council will look into and endeavour to ensure a reply is forthcoming.
SwedishTill och med den socialistiska brittiska regeringen har räknat ut att detta förslag är en kostsam och riskfylld orimlighet som hör hemma i papperskorgen.
Even the Socialist British Government has figured out that this proposal is expensive and dangerous nonsense and it belongs in the bin.
SwedishI går presenterades en ändring av ett direktiv inom ramen för den inriktningen, men den innehåller en riskabel orimlighet som jag skulle vilja ta upp här.
The amended directive that was presented to us yesterday also comes into this category although it includes, however, one regrettable exaggeration that I would like to highlight here.
SwedishNaturligtvis är föredraganden inte nöjd med 2005 års pseudoöversyn av pakten när det finns tydliga bevis på paktens orimlighet med tanke på den lågkonjunktur EU drabbades av.
Naturally, the rapporteur is not comfortable with the 2005 pseudo review of the Pact, when there is clear evidence of the Pact's irrationality given the economic recession the EU was experiencing.