bab.la Language World Cup 2015


是时候告知大家最受欢迎语言竞赛的结果啦!在这十周内,我们的用户们纷纷给他们自己最喜欢的语言投下宝贵一票。一轮一轮的比赛下来,我们的社交网站上写满了大家对于这64门语言的留言和支持。最终结果是根据各个语言的得票数排名得出。不多说了,让我们来看看2015年bab.la语言世界杯的结果吧!非常感谢大家的积极参与!

法语
意大利语
德语
4. 波兰语
5. 西班牙语
6. 英语
7. 葡萄牙语
8. 挪威语
9. 俄语
10. 瑞典语
11. 丹麦语
12. 荷兰语
13. 日语
14. 北索托语
15. 世界语
16. 尼泊尔语
17. 盖丘亚族语
18. 芬兰语
19. 克罗地亚语
20. 波斯语
21. 匈牙利语
22. 拉脱维亚语
23. 威尔士语
24. 格陵兰语
25. 加泰罗尼亚语
26. 汉语
27. 希腊语
28. 立陶宛语
29. 斯洛文尼亚语
30. Bulgarian
31. 马来语
32. 祖鲁语
33. 苏格兰语
34. 捷克语
35. 马耳他语
36. 南非荷兰语
37. 阿尔巴尼亚语
38. 希伯来语
39. 朝鲜语
40. 罗马尼亚语
41. 印度尼西亚语
42. 冰岛语
43. 土耳其语
44. 斯瓦希里语
45. 乌尔都语
46. 毛利语的
47. 泰国语
48. 乌克兰语
49. 马其顿语
50. 爱尔兰语
51. 法罗语
52. 旁遮普语
53. 卢森堡语
54. 蒙古语
55. 斯洛伐克语
56. 越南语
57. 阿拉伯语
58. 卡纳达语
59. 泰卢固语
60. 孟加拉语
61. 库尔德语
62. 爱沙尼亚语
63. Javanese
64. 北印度语
1/32
NL - HI
HE - BG
EL - SW
SV - AR
DE - FO
KO - LV
JA - CS
FR - GD
PT - RO
CY - VI
LB - CA
ES - SK
AF - RU
KN - EO
HR - JV
LT - TH
1/16
NL - EL
BG - SV
DE - JA
LV - FR
PT - CA
CY - ES
RU - HR
EO - LT
1/8
NL - DE
SV - FR
PT - RU
ES - EO
1/4
DE - PT
FR - ES
1/2
DE - IT
总决赛
IT - FR
季军
DE - PL
1/2
FR - PL
1/4
IT - NO
PL - EN
1/8
IT - DA
PL - NE
NO - QU
EN - NS
1/16
IT - SL
PL - HU
DA - KL
NE - ZH
MS - NO
EN - FI
QU - ZU
FA - NS
1/32
IT - BN
PL - IS
ET - SL
GA - HU
DA - MK
NE - UR
KL - MI
SQ - ZH
KU - MS
EN - UK
NO - TE
ID - FI
QU - TR
MT - FA
ZU - PA
MN - NS

评语