瑞典语 | 手册 - 移民入境 | 文件

文件 - 通用

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
询问哪里可以获得表格
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
询问文件何时签发的
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
询问文件是在哪里签发的
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
När går din legitimation ut?
询问身份证件何时过期
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
询问他人是否可以帮助你填写表格
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
询问你需要带什么文件
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
陈述你为拿到一份文件而需要的材料
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mitt [dokument] har blivit stulet.
陈述你的一份材料被偷了
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
陈述你帮其他人填好了申请表
A informação é confidencial.
Denna information är konfidentiell.
陈述该信息是机密的,不会透露给第三方
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
询问你是否能拿到申请表的回执

文件 - 个人信息

Qual é o seu nome?
Vad heter du?
询问某人的名字
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
询问某人的出生日期和地点
Onde você mora?
Var bor du?
询问某人住在哪里
Qual é o seu endereço?
Vad är din adress?
询问某人地址
Qual é a sua cidadania?
Vilken nationalitet tillhör du?
询问某人的国籍
Quando você chegou em [país]?
När anlände du till [landet]?
询问某人何时到达该国
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan du visa mig din legitimation?
要求某人出示他/她的身份证件

文件 - 家庭状况

Meu estado civil é ___________.
Min civilstatus är __________.
陈述你的婚姻状况
solteiro(a)
singel
婚姻状况
casado(a)
gift
婚姻状况
separado(a)
separerad
婚姻状况
divorciado(a)
skild
婚姻状况
coabitação
sambo
婚姻状况
em uma união civil
i ett partnerskap
婚姻状况
companheiros/união estável
ogift par
婚姻状况
parceria doméstica
i ett partnerskap
婚姻状况
viúvo(a)
änka
婚姻状况
Você tem filhos?
Har du barn?
询问某人是否有孩子
Você tem dependentes morando com você?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
询问某人是否为和他/她一起生活的人提供财政支持
Gostaria de reencontrar minha família.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
陈述你想要和家人团聚的愿望

文件 - 在城市登记

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
陈述你想要在城市登记入户
Que documentos devo trazer?
Vilka dokument ska jag ta med?
询问需要带什么材料
Existem taxas de registro?
Kostar det något att registrera sig?
询问是否有注册费用
Estou aqui para o registro de domicílio.
Jag vill registrera min bostad.
陈述你是来注册你的住址
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
陈述你想要申请一份无犯罪记录证明
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
陈述你想要申请居留许可证

文件 - 健康保险

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
陈述你对于健康保险有些问题
Preciso de seguro de saúde privado?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
询问你是否需要私人保险
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Vad täcker sjukförsäkringen?
询问保险范围
Taxas hospitalares
Patientavgifter
健康保险涵盖范围举例
Taxas de especialistas
Specialistkostnader
健康保险涵盖范围举例
Testes de diagnóstico
Diagnostiska prov
健康保险涵盖范围举例
Procedimentos cirúrgicos
Kirurgiska ingrepp
健康保险涵盖范围举例
Tratamento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
健康保险涵盖范围举例
Tratamentos dentários
Tandbehandlingar
健康保险涵盖范围举例
Tratamento oftalmológico
Ögonbehandling
健康保险涵盖范围举例

文件 - 签证

Por que você está requisitando um visto?
Varför begär du ett inresevisum?
询问为什么需要入境签证
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
询问你是否需要签证来进入某一个国家
Como posso extender meu visto?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
询问如何延长你的签证
Por que minha requisição de visto foi negada?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
询问为什么你的签证申请被拒绝了
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
询问你是否可以申请成为该国的永久居民

文件 - 驾驶

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
询问你是否需要更换车牌号,如果你从自己国家带来了车牌
Gostaria de registrar meu veículo.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
陈述你想要登记你的车辆
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Är mitt körkort giltigt här?
询问你的驾照是否在这里合法
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
申请临时驾照
Gostaria de marcar minha __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
陈述你想要预约驾照考试
prova teórica
teoriprov
考试类别
prova prática de direção
uppkörning
考试类别
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
陈述你想要改动一些驾照上的信息
endereço
adressen
你想要改动的信息
nome
namnet
你想要改动的信息
foto
bilden
你想要改动的信息
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
陈述你想要给驾照添加更高的级别
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
陈述你想要延长你的驾照
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
表达你想要更换驾照
perdida
borttappat
驾照问题
roubada
stulet
驾照问题
danificada
förstört
驾照问题
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
表达你想要上诉反对你的驾驶禁令

文件 - 国籍

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
表达你想要获取一个国家的国籍
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
询问哪里可以注册语言考试
Eu não tenho antecedentes criminais.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
表达你无犯罪记录
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
表达你达到了相应的语言等级要求
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
表达你想要预约关于在指定国家生活的常识考试。
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
询问申请公民身份的费用
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
表达你伴侣的国籍