波兰语 | 手册 - 移民入境 | 文件

文件 - 通用

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
询问哪里可以获得表格
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
询问文件何时签发的
Waar werd uw [document] afgegeven?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
询问文件是在哪里签发的
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
询问身份证件何时过期
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
询问他人是否可以帮助你填写表格
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
询问你需要带什么文件
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
陈述你为拿到一份文件而需要的材料
Mijn [document] werd gestolen.
Mój [dokument] został skradziony.
陈述你的一份材料被偷了
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Składam podanie w imieniu _____.
陈述你帮其他人填好了申请表
Deze informatie is vertrouwelijk.
Podane informacje są poufne.
陈述该信息是机密的,不会透露给第三方
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
询问你是否能拿到申请表的回执

文件 - 个人信息

Wat is uw naam?
Jak się Pan/Pani nazywa?
询问某人的名字
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
询问某人的出生日期和地点
Waar woont u?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
询问某人住在哪里
Wat is uw adres?
Jaki jest Pana/Pani adres?
询问某人地址
Wat is uw nationaliteit?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
询问某人的国籍
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
询问某人何时到达该国
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
要求某人出示他/她的身份证件

文件 - 家庭状况

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mój stan cywilny: _____.
陈述你的婚姻状况
alleenstaand
kawaler/panna
婚姻状况
gehuwd
żonaty/zamężna
婚姻状况
uit elkaar
w separacji
婚姻状况
gescheiden
rozwodnik/rozwódka
婚姻状况
samenwonend
w konkubinacie
婚姻状况
geregistreerd partnerschap
w rejestrowanym związku partnerskim
婚姻状况
ongetrouwde partners
w związku partnerskim
婚姻状况
in een relatie
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
婚姻状况
verweduwd
wdowiec/wdowa
婚姻状况
Heeft u kinderen?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
询问某人是否有孩子
Heeft u inwonende personen ten laste?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
询问某人是否为和他/她一起生活的人提供财政支持
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
陈述你想要和家人团聚的愿望

文件 - 在城市登记

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
陈述你想要在城市登记入户
Welke documenten moet ik meenemen?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
询问需要带什么材料
Zijn er registratiekosten?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
询问是否有注册费用
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
陈述你是来注册你的住址
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
陈述你想要申请一份无犯罪记录证明
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
陈述你想要申请居留许可证

文件 - 健康保险

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
陈述你对于健康保险有些问题
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
询问你是否需要私人保险
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
询问保险范围
Ziekenhuiskosten
Opłaty za pobyt w szpitalu
健康保险涵盖范围举例
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Opłaty za konsultacje u specjalistów
健康保险涵盖范围举例
Diagnostische toets
Badania diagnostyczne
健康保险涵盖范围举例
Chirurgische ingrepen
Zabiegi chirurgiczne
健康保险涵盖范围举例
Psychiatrische behandeling
Leczenie psychiatryczne
健康保险涵盖范围举例
Tandheelkundige behandelingen
Leczenie stomatologiczne
健康保险涵盖范围举例
Oogzorg behandelingen
Leczenie okulistyczne
健康保险涵盖范围举例

文件 - 签证

Waarom vraagt u een visum aan?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
询问为什么需要入境签证
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
询问你是否需要签证来进入某一个国家
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
询问如何延长你的签证
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
询问为什么你的签证申请被拒绝了
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
询问你是否可以申请成为该国的永久居民

文件 - 驾驶

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
询问你是否需要更换车牌号,如果你从自己国家带来了车牌
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
陈述你想要登记你的车辆
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
询问你的驾照是否在这里合法
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
申请临时驾照
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
陈述你想要预约驾照考试
theoretische test
egzamin teoretyczny
考试类别
rijexamen
egzamin praktyczny
考试类别
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
陈述你想要改动一些驾照上的信息
mijn adres
adres
你想要改动的信息
mijn naam
nazwisko
你想要改动的信息
mijn foto
zdjęcie
你想要改动的信息
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
陈述你想要给驾照添加更高的级别
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
陈述你想要延长你的驾照
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
表达你想要更换驾照
verloren
zgubienie (prawa jazdy)
驾照问题
gestolen
kradzież (prawa jazdy)
驾照问题
beschadigd
zniszczenie (prawa jazdy)
驾照问题
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
表达你想要上诉反对你的驾驶禁令

文件 - 国籍

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
表达你想要获取一个国家的国籍
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
询问哪里可以注册语言考试
Ik heb een blanco strafblad.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
表达你无犯罪记录
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
表达你达到了相应的语言等级要求
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
表达你想要预约关于在指定国家生活的常识考试。
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
询问申请公民身份的费用
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
表达你伴侣的国籍