泰语 | 手册 - 移民入境 | 文件

文件 - 通用

____ için nereden form bulabilirim?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
询问哪里可以获得表格
[belge] ne zaman verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
询问文件何时签发的
[belge] nerede verildi?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
询问文件是在哪里签发的
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
询问身份证件何时过期
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
询问他人是否可以帮助你填写表格
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
询问你需要带什么文件
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
陈述你为拿到一份文件而需要的材料
[belge] belgem çalındı.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
陈述你的一份材料被偷了
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
陈述你帮其他人填好了申请表
Bu bilgi özeldir.
ข้อมูลเป็นความลับ
陈述该信息是机密的,不会透露给第三方
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
询问你是否能拿到申请表的回执

文件 - 个人信息

Adınız nedir?
คุณชื่ออะไร
询问某人的名字
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
询问某人的出生日期和地点
Nerede yaşıyorsunuz?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
询问某人住在哪里
İkamet adresiniz nedir?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
询问某人地址
Hangi ülke vatandaşısınız?
สัญชาติของคุณคืออะไร
询问某人的国籍
[ülke] ne zaman geldiniz?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
询问某人何时到达该国
Kimliğinizi görebilir miyim?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
要求某人出示他/她的身份证件

文件 - 家庭状况

Medeni halim ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
陈述你的婚姻状况
bekar
โสด
婚姻状况
evli
แต่งงานแล้ว
婚姻状况
ayrılmış
แยกกันอยู่
婚姻状况
boşanmış
หย่าร้าง
婚姻状况
birlikte yaşıyor
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
婚姻状况
medeni birliktelik
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
婚姻状况
evlenmemiş çift
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
婚姻状况
medeni ortaklık içinde
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
婚姻状况
dul
เป็นม่าย
婚姻状况
Çocuğunuz var mı?
คุณมีบุตรไหม
询问某人是否有孩子
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
询问某人是否为和他/她一起生活的人提供财政支持
Ailemi yanıma almak istiyorum.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
陈述你想要和家人团聚的愿望

文件 - 在城市登记

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
陈述你想要在城市登记入户
Hangi belgeleri getirmeliyim?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
询问需要带什么材料
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
询问是否有注册费用
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
陈述你是来注册你的住址
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
陈述你想要申请一份无犯罪记录证明
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
陈述你想要申请居留许可证

文件 - 健康保险

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
陈述你对于健康保险有些问题
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
询问你是否需要私人保险
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
询问保险范围
Hastane masrafları
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
健康保险涵盖范围举例
Uzman doktor ücretleri
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
健康保险涵盖范围举例
Tanı koyma testleri
การทดสอบวินิจฉัย
健康保险涵盖范围举例
Cerrahi operasyonlar
การผ่าตัด
健康保险涵盖范围举例
Psikiyatri tedavisi
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
健康保险涵盖范围举例
Diş tedavisi
การรักษาฟัน
健康保险涵盖范围举例
Göz tedavisi
การรักษาตา
健康保险涵盖范围举例

文件 - 签证

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
询问为什么需要入境签证
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
询问你是否需要签证来进入某一个国家
Vizemi nasıl uzatabilirim?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
询问如何延长你的签证
Vize başvurum neden reddedildi?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
询问为什么你的签证申请被拒绝了
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
询问你是否可以申请成为该国的永久居民

文件 - 驾驶

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
询问你是否需要更换车牌号,如果你从自己国家带来了车牌
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
陈述你想要登记你的车辆
Ehliyetim burada geçerli mi?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
询问你的驾照是否在这里合法
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
申请临时驾照
__________ için kayıt olmak istiyorum.
ฉันต้องการจอง __________
陈述你想要预约驾照考试
teorik sınav
การทดสอบภาคทฤษฎี
考试类别
direksiyon sınavı
การทดสอบภาคปฏิบัติ
考试类别
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
陈述你想要改动一些驾照上的信息
adres
ที่อยู่
你想要改动的信息
ad
ชื่อ
你想要改动的信息
fotoğraf
ภาพถ่าย
你想要改动的信息
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
陈述你想要给驾照添加更高的级别
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
陈述你想要延长你的驾照
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
表达你想要更换驾照
kayıp
สูญหาย
驾照问题
çalınmış
ถูกขโมย
驾照问题
hasarlı
ได้รับความเสียหาย
驾照问题
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
表达你想要上诉反对你的驾驶禁令

文件 - 国籍

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
表达你想要获取一个国家的国籍
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
询问哪里可以注册语言考试
Sabıka kaydım yoktur.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
表达你无犯罪记录
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
表达你达到了相应的语言等级要求
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
表达你想要预约关于在指定国家生活的常识考试。
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
询问申请公民身份的费用
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
表达你伴侣的国籍