西班牙语 | 手册 - 移民入境 | 学习

学习 - 大学

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
Me gustaría matricularme en la universidad.
表达你想要入学
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
Me quiero matricular _______________.
表达你想要申请某类课程
ปริญญาตรี
en un grado
课程类别
บัณฑิตวิทยาลัย
en un posgrado
课程类别
ปริญญาเอก
en un doctorado
课程类别
เต็มเวลา
a tiempo completo
课程类别
นอกเวลา
a tiempo parcial
课程类别
ออนไลน์
a distancia
课程类别
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
Me gustaría estudiar en su universidad durante un periodo de ___________.
表达你的交换期时长
หนึ่งภาคการศึกษา
un semestre
在外国学校待的时长
หนึ่งปีการศึกษา
un curso académico
在外国学校待的时长
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
¿Existen restricciones laborales para los estudiantes?
询问学生工作限制的相关信息
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
¿Tengo que presentar los documentos originales o es sufuciente con sus fotocopias?
询问你是否需要提供原件还是复印件
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
¿Cuáles son los requisitos de acceso a la universidad?
申请学校需要
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
¿Me enviarán una carta de aceptación?
询问你是否能收到正式录取通知书
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
¿La universidad proporciona también el alojamiento?
询问大学是否提供住宿
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
¿Hay prácticas profesionales en el plan de estudios?
询问你的大学课程是否包含实习
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
¿Los estudiantes de intercambio también tenemos que pagar la matrícula en su universidad?
询问你作为交换生是否需要付学费
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
¿Cómo puedo consultar el estado de mi solicitud?
询问你是否能查看申请进程
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
¿Cuál es el nivel de (idioma) requerido?
询问该校录取是否有语言要求
ระบบ ____________ เป็นยังไง
¿Cómo es el sistema _____________?
询问评分系统的相关信息
หน่วยกิตวิชา
de créditos
评分类型
การให้คะแนน
de notas
评分类型
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
¿Recibiré una copia de mi expediente académico al final de la estancia?
询问你是否在交换期结束时能拿到成绩单
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
¿Qué estilo de enseñanza aplican?
询问教学风格
มี _____________ ไหม
¿Hay ______________?
询问教学风格
การบรรยาย
clases teóricas
上课类型
การสัมมนา
seminarios
上课类型
การกวดวิชา
tutorías
上课类型
การประชุม
conferencias
上课类型
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
¿Qué cursos se ofertan para la escuela de verano?
询问暑期学校提供哪些课程
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
¿Cuándo es el periodo de exámenes?
询问考试什么时候举行
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir información sobre las asignaturas disponibles?
询问你在哪里能找到课程信息
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
¿Hay instalaciones deportivas en la universidad?
询问大学里是否有体育馆
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
¿Cómo puedo unirme a las asociaciones de estudiantes?
询问如何加入学生组织
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
¿Cuál es más o menos el coste de la vida en (ciudad)?
询问在这个城市居住的生活成本

学习 - 语言课程

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
¿Qué idiomas se pueden estudiar en el centro?
询问你在学校可以学习什么语言
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
¿Hay pruebas de nivel?
询问是否有水平测试来评估你的水平
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
¿Me puedo cambiar de clase si el nivel no es el adecuado para mí?
询问如果不满意当前的等级能否修改
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
¿Tienen descripciones detalladas de las asignaturas?
询问有没有课程的详细介绍
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
¿Cuál es el número máximo de estudiantes en cada clase?
询问一个班里最多有多少个学生
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
¿Qué instalaciones tiene el centro?
询问学校有哪些设施
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
¿Organizan también excursiones?
询问学校是否安排郊游
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
¿Qué programas ofertan?
询问提供什么样的项目

学习 - 奖学金

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
Vengo a pedir información sobre las posibilidades de financiación.
询问资助机会
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
¿Qué organismos pueden financiar mis estudios?
询问有哪些组织可以资助你的学习
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
Necesito ayuda financiera para ______________.
表达你需要财政补助
ค่าเล่าเรียน
matrícula
申请财政补贴金的目的
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
gastos personales
申请财政补贴金的目的
การดูแลเด็ก
manutención de hijos menores
申请财政补贴金的目的
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
¿Qué becas puedo solicitar?
询问有哪些奖学金

学习 - 国外文凭验证

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
Me gustaría convalidar mi título en (país).
表达你想要在该国认证学位证书
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
¿Me podría dar una lista de traductores jurados en (idioma)?
询问是否有一个你所需要的认证翻译师的列表
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
¿Dónde puedo conseguir un certificado de convalidación?
询问哪里可以获得同等的学位证书