英语 | 手册 - 移民入境 | 学习

学习 - 大学

ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
I would like to enroll at a university.
表达你想要入学
ฉันต้องการสมัครเข้าเรียนหลักสูตร _____________
I want to apply for _____________ course.
表达你想要申请某类课程
ปริญญาตรี
an undergraduate
课程类别
บัณฑิตวิทยาลัย
a postgraduate
课程类别
ปริญญาเอก
a PhD
课程类别
เต็มเวลา
a full-time
课程类别
นอกเวลา
a part-time
课程类别
ออนไลน์
an online
课程类别
ฉันต้องการศึกษาที่มหาวิทยาลัยของคุณเป็นเวลา ___________
I would like to study at your university for ___________.
表达你的交换期时长
หนึ่งภาคการศึกษา
a semester
在外国学校待的时长
หนึ่งปีการศึกษา
an academic year
在外国学校待的时长
ข้อจำกัดในการทำงานของนักเรียนมีอะไรบ้าง
What are the work restrictions for students?
询问学生工作限制的相关信息
ฉันต้องแสดงสำเนาของเอกสารต้นฉบับ หรือแค่ต้นฉบับ
Do I have to show copies of the original documents or the original documents themselves?
询问你是否需要提供原件还是复印件
ข้อกำหนดในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
What are the entry requirements of the university?
申请学校需要
คุณจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้ฉันไหม
Are you going to send me a formal offer?
询问你是否能收到正式录取通知书
มหาวิทยาลัยจะจัดหาที่พักให้ฉันไหม
Does the university guarantee accommodation as well?
询问大学是否提供住宿
การฝึกงานนั้นรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยไหม
Does the course involve an internship as well?
询问你的大学课程是否包含实习
มีค่าใช้จ่ายในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยของคุณไหม
Is there a cost to study as an exchange student at your university?
询问你作为交换生是否需要付学费
ฉันจะสามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครของฉันได้อย่างไร
How can I track the progress of my application?
询问你是否能查看申请进程
ข้อกำหนดขั้นต่ำด้านภาษา[ชื่อภาษา]มีอะไรบ้าง
What are the [language] language requirements?
询问该校录取是否有语言要求
ระบบ ____________ เป็นยังไง
What is the ____________ system like?
询问评分系统的相关信息
หน่วยกิตวิชา
credit
评分类型
การให้คะแนน
marking
评分类型
ฉันจะได้รับใบรับรองผลการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนสิ้นสุดลงไหม
Do I get an academic transcript at the end of my exchange?
询问你是否在交换期结束时能拿到成绩单
รูปแบบการสอนเป็นอย่างไร
What is the teaching style like?
询问教学风格
มี _____________ ไหม
Are there _____________ ?
询问教学风格
การบรรยาย
lectures
上课类型
การสัมมนา
seminars
上课类型
การกวดวิชา
tutorials
上课类型
การประชุม
conferences
上课类型
มีหลักสูตรอะไรบ้างในภาคฤดูร้อน
What courses are offered by summer schools?
询问暑期学校提供哪些课程
การสอบจัดขึ้นเมื่อไร
When are the exams held?
询问考试什么时候举行
ฉันจะหาข้อมูลเกี่ยวกับทุกหลักสูตรที่มีได้ที่ไหน
Where can I find information about all the courses available?
询问你在哪里能找到课程信息
มหาวิทยาลัยมีศูนย์กีฬาไหม
Is there a university sports center?
询问大学里是否有体育馆
ฉันจะเข้าร่วมชมรมนักเรียนได้อย่างไร
How can I join student societies?
询问如何加入学生组织
ค่าครองชีพโดยประมาณในเมือง[ชื่อเมือง]คือเท่าไร
What are the estimated living costs in [city]?
询问在这个城市居住的生活成本

学习 - 语言课程

ภาษาอะไรบ้างที่ฉันสามารถลงเรียนได้ที่โรงเรียนของคุณ
What languages can I study at your school?
询问你在学校可以学习什么语言
มีการทดสอบสำหรับวัดระดับของฉันไหม
Is there a placement test to assess my level?
询问是否有水平测试来评估你的水平
ฉันสามารถโอนย้ายไประดับอื่นได้ไหม ถ้าระดับที่ฉันเข้าร่วมอยู่ไม่เหมาะกับฉัน
Can I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
询问如果不满意当前的等级能否修改
คุณมีรายละเอียดของหลักสูตรไหม
Do you have a detailed description of the course?
询问有没有课程的详细介绍
จำนวนนักเรียนสูงสุดต่อหนึ่งชั้นเรียนคือเท่าไร
What is the maximum number of students in a class?
询问一个班里最多有多少个学生
มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในโรงเรียน
What facilities are there in your school?
询问学校有哪些设施
คุณมีจัดการท่องเที่ยวหรือทริประยะสั้นไหม
Do you also arrange excursions?
询问学校是否安排郊游
คุณมีโปรแกรมอะไรบ้าง
What programs do you offer?
询问提供什么样的项目

学习 - 奖学金

ฉันมาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการหาเงินทุน
I am here to inquire about funding opportunities.
询问资助机会
หน่วยงานหรือกลุ่มคนใดบ้างที่สามารถให้เงินทุนสำหรับการศึกษาของฉัน
Which bodies can fund my studies?
询问有哪些组织可以资助你的学习
ฉันต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับ ____________
I need financial help for ____________.
表达你需要财政补助
ค่าเล่าเรียน
tuition fees
申请财政补贴金的目的
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพของฉัน
my living expenses
申请财政补贴金的目的
การดูแลเด็ก
childcare
申请财政补贴金的目的
มีทุนการศึกษาประเภทใดบ้าง
What kinds of scholarships are available?
询问有哪些奖学金

学习 - 国外文凭验证

ฉันต้องการเทียบโอนประกาศนียบัตรสำหรับปริญญาของฉันใน[ประเทศ]
I would like to validate my degree certificate in [country].
表达你想要在该国认证学位证书
คุณมีรายชื่อของนักแปลที่ได้รับการรับรองในภาษา[ชื่อภาษา]ไหม
Do you have a list of the certified translators in [language]?
询问是否有一个你所需要的认证翻译师的列表
ฉันสามารถขอการรับรองเทียบคุณวุฒิได้ที่ไหน
Where can I get a certificate of equivalency?
询问哪里可以获得同等的学位证书