土耳其语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Sayın Yetkili,
正式,男性收信者,姓名不详
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Sayın Yetkili,
正式,女性收信者,姓名不详
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Sayın Yetkili,
正式,收信者姓名和性别不详
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Sayın Yetkililer,
正式,用于写给几个人或一个部门
A quem possa interessar,
Yetkili makama / merciiye,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Sayın Ahmet Bey,
正式,男性收信者,姓名详
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sayın Dilek Hanım,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Sayın Melek Hanım,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Sayın Demet Hanım,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Sayın Alihan Erturan,
不很正式,与收信人有过业务往来
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
用于申请网络招聘的标准格式
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
工作申请标准格式
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
工作申请标准格式
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
... için sizinle çalışmak isterdim.
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Meus pontos fortes são...
Güçlü yanlarım ...
用于说明您的主要品质
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
... diline son derece hakimimdir.
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Eu tenho conhecimento intermediário de...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
用于说明您在特定业务领域的经验
Eu tenho experiência em /com ...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
用于说明您会使用的电脑软件
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
用于说明您的各种技能很平衡
Excelente habilidade de comunicação
Mükemmel iletişim becerisi
分享信息和向同事解释的能力
Raciocínio dedutivo
Tümdengelim muhakemesi
快速有效理解和解释的能力
Pensamento lógico
Mantıklı düşünebilme
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Habilidades analíticas
Analitik düşünce
详细分析事物的能力
Bom relacionamento interpessoal
İyi kişilerarası ilişki becerisi
和同事有效沟通的能力
Habilidades de negociação
Anlaşma becerisi
和其他企业有效进行业务往来的能力
Habilidades de comunicação
Sunum becerisi
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Estou disponível para entrevista em ..
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
用于暗示可参加面试的时间
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Cordialmente,
Saygılarımla,
正式,收信人姓名不详
Atenciosamente,
Tüm içtenliğimle,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Com elevada estima,
Saygılarımla,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Lembranças,
Saygılar,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间