荷兰语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Dear Sir,
Geachte heer
正式,男性收信者,姓名不详
Dear Madam,
Geachte mevrouw
正式,女性收信者,姓名不详
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
正式,收信者姓名和性别不详
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
正式,用于写给几个人或一个部门
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
正式,收信人姓名和性别完全不详
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
正式,男性收信者,姓名详
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
不很正式,与收信人有过业务往来
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
用于申请网络招聘的标准格式
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
工作申请标准格式
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
工作申请标准格式
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
用于说明您的主要品质
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
用于说明您对某工作的个人兴趣
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
用于说明您对某工作的个人兴趣
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
用于说明您从现在工作中获得的技能
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
用于说明您在特定业务领域的经验
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
用于说明您会使用的电脑软件
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
用于说明您的各种技能很平衡
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
分享信息和向同事解释的能力
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
快速有效理解和解释的能力
Logical thinking
Logisch denkvermogen
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analytical skills
Analytische vaardigheden
详细分析事物的能力
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
和同事有效沟通的能力
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
和其他企业有效进行业务往来的能力
Presentation skills
Presentatievaardigheden
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
用于暗示可参加面试的时间
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
正式,收信人姓名不详
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Respectfully yours,
Hoogachtend,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间