匈牙利语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

เรียน คุณผู้ชาย
Tisztelt Uram!
正式,男性收信者,姓名不详
เรียน คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!
正式,女性收信者,姓名不详
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Tisztelt Hölgyem!Uram!
正式,收信者姓名和性别不详
เรียน ท่านทั้งหลาย
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
正式,用于写给几个人或一个部门
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
正式,收信人姓名和性别完全不详
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Úr!
正式,男性收信者,姓名详
เรียนคุณ สมิทธิ์
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
正式,女性收信者,已婚,姓名详
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
正式,女性收信者,未婚,姓名详
เรียน คุณสมิทธิ์
Tisztelt Smith Asszony!
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Kedves Smith John!
不很正式,与收信人有过业务往来
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
用于申请网络招聘的标准格式
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
工作申请标准格式
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
工作申请标准格式
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
จุดแข็งของฉันคือ...
Erősségeim ...
用于说明您的主要品质
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Szakterületem a ....
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
用于说明您对某工作的个人兴趣
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
用于说明您对某工作的个人兴趣
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
用于说明您从现在工作中获得的技能
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Magas szinten beszélek...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Középszinten beszélek....
用于说明具有中级交流能力的外语技能
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
用于说明您在特定业务领域的经验
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
用于说明您会使用的电脑软件
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
用于说明您的各种技能很平衡
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Kiváló kommunikációs készség
分享信息和向同事解释的能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Deduktív érvelés
快速有效理解和解释的能力
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Logikus gondolkodás
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
ทักษะในการวิเคราะห์
Analitikus készségek
详细分析事物的能力
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Jó interperszonális készség
和同事有效沟通的能力
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Jó tárgyalási készség
和其他企业有效进行业务往来的能力
ทักษะในการนำเสนอ
Előadó készség/Prezentációs készség
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
用于最后表达对面试可能性的暗示
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
用于暗示可参加面试的时间
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
正式,收信人姓名不详
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
正式,广泛使用,收信人姓名详
ด้วยความเคารพ
Tisztelettel,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
ด้วยความเคารพ
Üdvözlettel,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间