英语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Szanowny Panie,
Dear Sir,
正式,男性收信者,姓名不详
Szanowna Pani,
Dear Madam,
正式,女性收信者,姓名不详
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
正式,收信者姓名和性别不详
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
正式,用于写给几个人或一个部门
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
用于申请网络招聘的标准格式
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
工作申请标准格式
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
工作申请标准格式
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
用于说明您的主要品质
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
用于说明具有高级交流能力的外语技能
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
用于说明您在特定业务领域的经验
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
用于说明您会使用的电脑软件
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
用于说明您的各种技能很平衡
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
分享信息和向同事解释的能力
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
快速有效理解和解释的能力
Logiczne myślenie
Logical thinking
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Zdolności analityczne
Analytical skills
详细分析事物的能力
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
和同事有效沟通的能力
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
和其他企业有效进行业务往来的能力
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
用于最后表达对面试可能性的暗示
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
用于暗示可参加面试的时间
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
正式,收信人姓名不详
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Z poważaniem,
Respectfully yours,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间