希腊语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε,
正式,男性收信者,姓名不详
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία,
正式,女性收信者,姓名不详
Szanowni Państwo,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
正式,收信者姓名和性别不详
Szanowni Państwo,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
正式,用于写给几个人或一个部门
Szanowni Państwo,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
正式,男性收信者,姓名详
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Szanowna Pani,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Szanowny Panie,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
不很正式,与收信人有过业务往来
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
用于申请网络招聘的标准格式
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
工作申请标准格式
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
工作申请标准格式
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Moje mocne strony to ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
用于说明您的主要品质
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Η ειδικότητά μου είναι...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Είμαι άριστος γνώστης της...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Έχω μια καλή γνώση της...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
用于说明您在特定业务领域的经验
Biegle posługuję się programem/programami...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
用于说明您会使用的电脑软件
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
用于说明您的各种技能很平衡
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
分享信息和向同事解释的能力
Rozumowanie dedukcyjne
Επαγωγική λογική
快速有效理解和解释的能力
Logiczne myślenie
Λογική σκέψη
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Zdolności analityczne
Αναλυτικές ικανότητες
详细分析事物的能力
Zdolności interpersonalne
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
和同事有效沟通的能力
Zdolności negocjacyjne
Διαπραγματευτικές ικανότητες
和其他企业有效进行业务往来的能力
Umiejętność prezentacji
Ικανότητες παρουσίασης
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
用于最后表达对面试可能性的暗示
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Referencje na żądanie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Referencje na żądanie od ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
用于暗示可参加面试的时间
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
正式,收信人姓名不详
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Z poważaniem,
Με εκτίμηση,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Pozdrawiam,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间