英语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Vážený pane,
Dear Sir,
正式,男性收信者,姓名不详
Vážená paní,
Dear Madam,
正式,女性收信者,姓名不详
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
正式,收信者姓名和性别不详
Dobrý den,
Dear Sirs,
正式,用于写给几个人或一个部门
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
用于申请网络招聘的标准格式
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
工作申请标准格式
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
工作申请标准格式
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
用于说明您的主要品质
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
用于说明您在特定业务领域的经验
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
用于说明您会使用的电脑软件
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
用于说明您的各种技能很平衡
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
分享信息和向同事解释的能力
Dedukce
Deductive reasoning
快速有效理解和解释的能力
Logické myšlení
Logical thinking
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analytické schopnosti
Analytical skills
详细分析事物的能力
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
和同事有效沟通的能力
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
和其他企业有效进行业务往来的能力
Prezentační dovednosti
Presentation skills
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
用于暗示可参加面试的时间
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
S pozdravem,
Yours faithfully,
正式,收信人姓名不详
S pozdravem,
Yours sincerely,
正式,广泛使用,收信人姓名详
S úctou,
Respectfully yours,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间