芬兰语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Vážený pane,
Hyvä Herra,
正式,男性收信者,姓名不详
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
正式,女性收信者,姓名不详
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
正式,收信者姓名和性别不详
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
正式,用于写给几个人或一个部门
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Kirjoitamme teille liittyen...
用于申请网络招聘的标准格式
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
工作申请标准格式
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
工作申请标准格式
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Moje silné stránky jsou...
Vahvuuksiini kuuluvat...
用于说明您的主要品质
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Moje oblast odborných znalostí je...
Asiantuntemukseni keskittyy...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
用于说明您从现在工作中获得的技能
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Mám výbornou znalost...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Mám znalost...
Minulla on hyvät perustaidot...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
用于说明您在特定业务领域的经验
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
用于说明您会使用的电脑软件
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
用于说明您的各种技能很平衡
Výborné komunikační schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
分享信息和向同事解释的能力
Dedukce
Deduktiivinen ajattelu
快速有效理解和解释的能力
Logické myšlení
Looginen ajattelu
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analytické schopnosti
Analyyttiset taidot
详细分析事物的能力
Dobré interpersonální schopnosti
Hyvät ihmissuhdetaidot
和同事有效沟通的能力
Vyjednávací schopnosti
Neuvottelukyvyt
和其他企业有效进行业务往来的能力
Prezentační dovednosti
Esiintymistaidot
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Můj životopis naleznete v příloze.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Ohledně referencí se obraťte na...
Suosituksia voi pyytää...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Olen saatavilla haastatteluun...
用于暗示可参加面试的时间
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
正式,收信人姓名不详
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
正式,广泛使用,收信人姓名详
S úctou,
Kunnioittavasti,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间