波兰语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Vážený pane,
Szanowny Panie,
正式,男性收信者,姓名不详
Vážená paní,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,姓名不详
Vážený pane / Vážená paní,
Szanowni Państwo,
正式,收信者姓名和性别不详
Dobrý den,
Szanowni Państwo,
正式,用于写给几个人或一个部门
Všem zainteresovaným stranám,
Szanowni Państwo,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Vážený pane Smith,
Szanowny Panie,
正式,男性收信者,姓名详
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Vážená slečno Smithová,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Vážená paní Smithová,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Milý Johne Smith,
Szanowny Panie,
不很正式,与收信人有过业务往来
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
用于申请网络招聘的标准格式
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
工作申请标准格式
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
工作申请标准格式
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Moje silné stránky jsou...
Moje mocne strony to ...
用于说明您的主要品质
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Moje oblast odborných znalostí je...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Mám výbornou znalost...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Mám znalost...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
用于说明您在特定业务领域的经验
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Biegle posługuję się programem/programami...
用于说明您会使用的电脑软件
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
用于说明您的各种技能很平衡
Výborné komunikační schopnosti
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
分享信息和向同事解释的能力
Dedukce
Rozumowanie dedukcyjne
快速有效理解和解释的能力
Logické myšlení
Logiczne myślenie
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analytické schopnosti
Zdolności analityczne
详细分析事物的能力
Dobré interpersonální schopnosti
Zdolności interpersonalne
和同事有效沟通的能力
Vyjednávací schopnosti
Zdolności negocjacyjne
和其他企业有效进行业务往来的能力
Prezentační dovednosti
Umiejętność prezentacji
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Můj životopis naleznete v příloze.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Referencje na żądanie.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencje na żądanie od ...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Na pohovor se mohu dostavit dne...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
用于暗示可参加面试的时间
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
正式,收信人姓名不详
S pozdravem,
Z wyrazami szacunku,
正式,广泛使用,收信人姓名详
S úctou,
Z poważaniem,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Se srdečným pozdravem,
Pozdrawiam,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间