芬兰语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Αξιότιμε κύριε,
Hyvä Herra,
正式,男性收信者,姓名不详
Αξιότιμη κυρία,
Hyvä Rouva,
正式,女性收信者,姓名不详
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Hyvä vastaanottaja,
正式,收信者姓名和性别不详
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Hyvät vastaanottajat,
正式,用于写给几个人或一个部门
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Hyvät vastaanottajat,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Hyvä herra Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hyvä rouva Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Hyvä neiti Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Hyvä neiti / rouva Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Hyvä John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Kirjoitamme teille liittyen...
用于申请网络招聘的标准格式
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
工作申请标准格式
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
工作申请标准格式
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Vahvuuksiini kuuluvat...
用于说明您的主要品质
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Η ειδικότητά μου είναι...
Asiantuntemukseni keskittyy...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
用于说明您从现在工作中获得的技能
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Είμαι άριστος γνώστης της...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Έχω μια καλή γνώση της...
Minulla on hyvät perustaidot...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
用于说明您在特定业务领域的经验
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
用于说明您会使用的电脑软件
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
用于说明您的各种技能很平衡
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Erinomainen kyky kommunikoida
分享信息和向同事解释的能力
Επαγωγική λογική
Deduktiivinen ajattelu
快速有效理解和解释的能力
Λογική σκέψη
Looginen ajattelu
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Αναλυτικές ικανότητες
Analyyttiset taidot
详细分析事物的能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Hyvät ihmissuhdetaidot
和同事有效沟通的能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Neuvottelukyvyt
和其他企业有效进行业务往来的能力
Ικανότητες παρουσίασης
Esiintymistaidot
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Suosituksia voi pyytää...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Olen saatavilla haastatteluun...
用于暗示可参加面试的时间
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Με εκτίμηση,
Ystävällisin terveisin,
正式,收信人姓名不详
Με εκτίμηση,
Ystävällisin terveisin,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Με εκτίμηση,
Kunnioittavasti,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Parhain terveisin,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间