土耳其语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Αξιότιμε κύριε,
Sayın Yetkili,
正式,男性收信者,姓名不详
Αξιότιμη κυρία,
Sayın Yetkili,
正式,女性收信者,姓名不详
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Sayın Yetkili,
正式,收信者姓名和性别不详
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sayın Yetkililer,
正式,用于写给几个人或一个部门
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Yetkili makama / merciiye,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sayın Ahmet Bey,
正式,男性收信者,姓名详
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Dilek Hanım,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sayın Melek Hanım,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sayın Demet Hanım,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Sayın Alihan Erturan,
不很正式,与收信人有过业务往来
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
用于申请网络招聘的标准格式
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
工作申请标准格式
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
工作申请标准格式
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
... için sizinle çalışmak isterdim.
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Güçlü yanlarım ...
用于说明您的主要品质
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Η ειδικότητά μου είναι...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Είμαι άριστος γνώστης της...
... diline son derece hakimimdir.
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Έχω μια καλή γνώση της...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
用于说明您在特定业务领域的经验
Είμαι έμπειρος χρήστης...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
用于说明您会使用的电脑软件
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
用于说明您的各种技能很平衡
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Mükemmel iletişim becerisi
分享信息和向同事解释的能力
Επαγωγική λογική
Tümdengelim muhakemesi
快速有效理解和解释的能力
Λογική σκέψη
Mantıklı düşünebilme
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Αναλυτικές ικανότητες
Analitik düşünce
详细分析事物的能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
İyi kişilerarası ilişki becerisi
和同事有效沟通的能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Anlaşma becerisi
和其他企业有效进行业务往来的能力
Ικανότητες παρουσίασης
Sunum becerisi
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
用于暗示可参加面试的时间
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Με εκτίμηση,
Saygılarımla,
正式,收信人姓名不详
Με εκτίμηση,
Tüm içtenliğimle,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Με εκτίμηση,
Saygılarımla,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saygılar,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间