世界语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Αξιότιμε κύριε,
Estimata sinjoro,
正式,男性收信者,姓名不详
Αξιότιμη κυρία,
Estimata sinjorino,
正式,女性收信者,姓名不详
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Estimata sinjoro/sinjorino,
正式,收信者姓名和性别不详
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Estimataj sinjoroj,
正式,用于写给几个人或一个部门
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Al kiu ĝi povas koncerni,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Estimata sinjoro Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Estimata sinjorino Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimata John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
用于申请网络招聘的标准格式
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
工作申请标准格式
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
工作申请标准格式
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Mi ŝatus labori por vi, por...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Miaj fortoj estas...
用于说明您的主要品质
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Η ειδικότητά μου είναι...
Mia areo de kompetenteco estas...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Είμαι άριστος γνώστης της...
Mi havas bonegan komandon de...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Έχω μια καλή γνώση της...
Mi havas mezan scion de...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Mi havas... jarojn de sperto en...
用于说明您在特定业务领域的经验
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Mi estas sperta uzanto de...
用于说明您会使用的电脑软件
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
用于说明您的各种技能很平衡
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Bonegaj komunikadaj kapabloj
分享信息和向同事解释的能力
Επαγωγική λογική
Dedukta rezonado
快速有效理解和解释的能力
Λογική σκέψη
Logika rezonado
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Αναλυτικές ικανότητες
Analizaj kapabloj
详细分析事物的能力
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bonaj interhomaj kapabloj
和同事有效沟通的能力
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Negocadaj kapabloj
和其他企业有效进行业务往来的能力
Ικανότητες παρουσίασης
Prezentaj kapabloj
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Vi trovos mian karierresumo kune.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Vi povas akiri referencojn el...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Mi estas disponebla por intervjuo la...
用于暗示可参加面试的时间
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Με εκτίμηση,
Altestime,
正式,收信人姓名不详
Με εκτίμηση,
Altestime,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Με εκτίμηση,
Altestime,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Ĉion bonan,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间