汉语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
正式,男性收信者,姓名不详
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
正式,女性收信者,姓名不详
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
正式,收信者姓名和性别不详
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
正式,用于写给几个人或一个部门
Yetkili makama / merciiye,
尊敬的收信人,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
正式,男性收信者,姓名详
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯女士,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Sayın Melek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Sayın Demet Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Sayın Alihan Erturan,
亲爱的约翰 史密斯,
不很正式,与收信人有过业务往来
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
用于申请网络招聘的标准格式
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
我看到您于...在...上登的招聘信息
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
工作申请标准格式
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
我想申请...一职
工作申请标准格式
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
我对此工作很感兴趣,因为...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
... için sizinle çalışmak isterdim.
我想为您工作,因为...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Güçlü yanlarım ...
我的强项是...
用于说明您的主要品质
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
我很适合这个职位,因为...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Uzmanlık alanım dahilinde ...
我的专长是…
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
即使在压力下我也能保持高标准。
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
用于说明您对某工作的个人兴趣
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
用于说明您对某工作的个人兴趣
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
用于说明您从现在工作中获得的技能
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
我的母语是...,但我也会说...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
... diline son derece hakimimdir.
我熟练掌握...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
İyi seviyede ... bilgim vardır.
我能用...语进行工作交流
用于说明具有中级交流能力的外语技能
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
我在...领域有...年工作经验
用于说明您在特定业务领域的经验
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
我是...的熟练使用者
用于说明您会使用的电脑软件
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
我相信我是...和...技能的良好结合
用于说明您的各种技能很平衡
Mükemmel iletişim becerisi
出色的沟通技能
分享信息和向同事解释的能力
Tümdengelim muhakemesi
演绎推理能力
快速有效理解和解释的能力
Mantıklı düşünebilme
逻辑性思考
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analitik düşünce
分析技能
详细分析事物的能力
İyi kişilerarası ilişki becerisi
良好的人际交往技能
和同事有效沟通的能力
Anlaşma becerisi
谈判技能
和其他企业有效进行业务往来的能力
Sunum becerisi
观点陈述能力
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
用于最后表达对面试可能性的暗示
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
附件中含有我的个人简历。
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
可以从...处获得推荐信
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
我可以在...的时候接受面试
用于暗示可参加面试的时间
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Saygılarımla,
此致
正式,收信人姓名不详
Tüm içtenliğimle,
此致
敬礼
正式,广泛使用,收信人姓名详
Saygılarımla,
肃然至上
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Saygılar,
祝好
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间