土耳其语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Уважаемый г-н ...
Sayın Yetkili,
正式,男性收信者,姓名不详
Уважаемая госпожа...
Sayın Yetkili,
正式,女性收信者,姓名不详
Уважаемые...
Sayın Yetkili,
正式,收信者姓名和性别不详
Уважаемые...
Sayın Yetkililer,
正式,用于写给几个人或一个部门
Уважаемые...
Yetkili makama / merciiye,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Уважаемый г-н Смидт
Sayın Ahmet Bey,
正式,男性收信者,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Dilek Hanım,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Melek Hanım,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
Sayın Demet Hanım,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Уважаемый...
Sayın Alihan Erturan,
不很正式,与收信人有过业务往来
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
用于申请网络招聘的标准格式
Я нашел ваше обявление в... ... числа
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
工作申请标准格式
Прошу принять меня на должность...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
工作申请标准格式
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
... için sizinle çalışmak isterdim.
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Мои сильные стороны:...
Güçlü yanlarım ...
用于说明您的主要品质
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Я специализируюсь на...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
За время работы в ... я развил свои навыки...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
用于说明您从现在工作中获得的技能
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Мой родной язык..., я также говорю по...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Я отлично владею...
... diline son derece hakimimdir.
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Я свободно говорю по...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
用于说明您在特定业务领域的经验
Я являюсь продвинутым пользователем...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
用于说明您会使用的电脑软件
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
用于说明您的各种技能很平衡
Отличные коммуникативные навыки
Mükemmel iletişim becerisi
分享信息和向同事解释的能力
Логическая аргументация
Tümdengelim muhakemesi
快速有效理解和解释的能力
Логическое мышление
Mantıklı düşünebilme
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Аналитические способности
Analitik düşünce
详细分析事物的能力
Высокие личностные качества
İyi kişilerarası ilişki becerisi
和同事有效沟通的能力
Переговорческие навыки
Anlaşma becerisi
和其他企业有效进行业务往来的能力
Презентационные навыки
Sunum becerisi
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Я свободен...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
用于暗示可参加面试的时间
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
С уважением...
Saygılarımla,
正式,收信人姓名不详
С уважением ваш...
Tüm içtenliğimle,
正式,广泛使用,收信人姓名详
С уважением ваш...
Saygılarımla,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
С уважением...
Saygılar,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间