西班牙语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Kære Hr.,
Distinguido Señor:
正式,男性收信者,姓名不详
Kære Fru.,
Distinguida Señora:
正式,女性收信者,姓名不详
Kære Hr./Fru.,
Distinguidos Señores:
正式,收信者姓名和性别不详
Kære Hr./Fru.,
Apreciados Señores:
正式,用于写给几个人或一个部门
Til hvem dette ankommer,
A quien pueda interesar
正式,收信人姓名和性别完全不详
Kære Hr. Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
正式,男性收信者,姓名详
Kære Fru. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Kære Frk. Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Kære Fr. Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Kære John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
不很正式,与收信人有过业务往来
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
用于申请网络招聘的标准格式
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
工作申请标准格式
Jeg ville søge stillingen som...
Quisiera postularme para el puesto de...
工作申请标准格式
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Mine styrker er...
Mis puntos fuertes son...
用于说明您的主要品质
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Mit ekspertområde er...
Mi área de conocimiento es...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Jeg råder fremragende over...
Tengo un manejo excelente de...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Jeg har en fungerende viden om...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Jeg har... års erfaring indenfor...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
用于说明您在特定业务领域的经验
Jeg er en erfaren bruger af...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
用于说明您会使用的电脑软件
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
用于说明您的各种技能很平衡
Fremragende kommunikations evner
Excelentes habilidades de comunicación
分享信息和向同事解释的能力
Deduktiv argumentation
Razonamiento deductivo
快速有效理解和解释的能力
Logisk tænkning
Razonamiento lógico
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analytiske evner
Capacidad de análisis
详细分析事物的能力
Gode interpersonel evner
Buena comunicación interpersonal
和同事有效沟通的能力
Forhandlings evner
Aptitudes de negociación
和其他企业有效进行业务往来的能力
Præsentations evner
Habilidad para hablar en público
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Encontrará mi currículo adjunto.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Referencer kan rekvieres fra...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Jeg er ledig til et interview den...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
用于暗示可参加面试的时间
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Med venlig hilsen
Se despide cordialmente,
正式,收信人姓名不详
Med venlig hilsen
Atentamente,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Med respekt,
Respetuosamente,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Med venlig hilsen
Saludos,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间