匈牙利语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Kære Hr.,
Tisztelt Uram!
正式,男性收信者,姓名不详
Kære Fru.,
Tisztelt Hölgyem!
正式,女性收信者,姓名不详
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
正式,收信者姓名和性别不详
Kære Hr./Fru.,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
正式,用于写给几个人或一个部门
Til hvem dette ankommer,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
正式,收信人姓名和性别完全不详
Kære Hr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
正式,男性收信者,姓名详
Kære Fru. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Kære Frk. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Kære Fr. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Kære John Smith,
Kedves Smith John!
不很正式,与收信人有过业务往来
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
用于申请网络招聘的标准格式
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
工作申请标准格式
Jeg ville søge stillingen som...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
工作申请标准格式
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Mine styrker er...
Erősségeim ...
用于说明您的主要品质
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Mit ekspertområde er...
Szakterületem a ....
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Jeg råder fremragende over...
Magas szinten beszélek...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Jeg har en fungerende viden om...
Középszinten beszélek....
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Jeg har... års erfaring indenfor...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
用于说明您在特定业务领域的经验
Jeg er en erfaren bruger af...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
用于说明您会使用的电脑软件
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
用于说明您的各种技能很平衡
Fremragende kommunikations evner
Kiváló kommunikációs készség
分享信息和向同事解释的能力
Deduktiv argumentation
Deduktív érvelés
快速有效理解和解释的能力
Logisk tænkning
Logikus gondolkodás
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analytiske evner
Analitikus készségek
详细分析事物的能力
Gode interpersonel evner
Jó interperszonális készség
和同事有效沟通的能力
Forhandlings evner
Jó tárgyalási készség
和其他企业有效进行业务往来的能力
Præsentations evner
Előadó készség/Prezentációs készség
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
用于最后表达对面试可能性的暗示
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Referencer kan rekvieres fra...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Jeg er ledig til et interview den...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
用于暗示可参加面试的时间
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Med venlig hilsen
Tisztelettel,
正式,收信人姓名不详
Med venlig hilsen
Tisztelettel,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Med respekt,
Tisztelettel,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Med venlig hilsen
Üdvözlettel,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间