芬兰语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
正式,男性收信者,姓名不详
尊敬的女士,
Hyvä Rouva,
正式,女性收信者,姓名不详
尊敬的先生/女士,
Hyvä vastaanottaja,
正式,收信者姓名和性别不详
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
正式,用于写给几个人或一个部门
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
正式,收信人姓名和性别完全不详
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
正式,男性收信者,姓名详
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
亲爱的约翰 史密斯,
Hyvä John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Kirjoitamme teille liittyen...
用于申请网络招聘的标准格式
我看到您于...在...上登的招聘信息
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
工作申请标准格式
我想申请...一职
Haluaisin hakea ... paikkaa...
工作申请标准格式
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

我对此工作很感兴趣,因为...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
我想为您工作,因为...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
我的强项是...
Vahvuuksiini kuuluvat...
用于说明您的主要品质
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
我很适合这个职位,因为...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
我的专长是…
Asiantuntemukseni keskittyy...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
即使在压力下我也能保持高标准。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
用于说明您对某工作的个人兴趣
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
用于说明您对某工作的个人兴趣
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
用于说明您从现在工作中获得的技能
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

我的母语是...,但我也会说...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
我熟练掌握...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
我能用...语进行工作交流
Minulla on hyvät perustaidot...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
我在...领域有...年工作经验
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
用于说明您在特定业务领域的经验
我是...的熟练使用者
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
用于说明您会使用的电脑软件
我相信我是...和...技能的良好结合
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
用于说明您的各种技能很平衡
出色的沟通技能
Erinomainen kyky kommunikoida
分享信息和向同事解释的能力
演绎推理能力
Deduktiivinen ajattelu
快速有效理解和解释的能力
逻辑性思考
Looginen ajattelu
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
分析技能
Analyyttiset taidot
详细分析事物的能力
良好的人际交往技能
Hyvät ihmissuhdetaidot
和同事有效沟通的能力
谈判技能
Neuvottelukyvyt
和其他企业有效进行业务往来的能力
观点陈述能力
Esiintymistaidot
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
用于最后表达对面试可能性的暗示
附件中含有我的个人简历。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
可以从...处获得推荐信
Suosituksia voi pyytää...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
我可以在...的时候接受面试
Olen saatavilla haastatteluun...
用于暗示可参加面试的时间
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
此致
Ystävällisin terveisin,
正式,收信人姓名不详
此致
敬礼
Ystävällisin terveisin,
正式,广泛使用,收信人姓名详
肃然至上
Kunnioittavasti,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
祝好
Parhain terveisin,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间