西班牙语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
正式,男性收信者,姓名不详
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
正式,女性收信者,姓名不详
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
正式,收信者姓名和性别不详
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
正式,用于写给几个人或一个部门
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
正式,收信人姓名和性别完全不详
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
正式,男性收信者,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
不很正式,与收信人有过业务往来
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
用于申请网络招聘的标准格式
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
工作申请标准格式
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Quisiera postularme para el puesto de...
工作申请标准格式
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Mi ŝatus labori por vi, por...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Miaj fortoj estas...
Mis puntos fuertes son...
用于说明您的主要品质
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Mia areo de kompetenteco estas...
Mi área de conocimiento es...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Mi havas bonegan komandon de...
Tengo un manejo excelente de...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Mi havas mezan scion de...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Mi havas... jarojn de sperto en...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
用于说明您在特定业务领域的经验
Mi estas sperta uzanto de...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
用于说明您会使用的电脑软件
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
用于说明您的各种技能很平衡
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Excelentes habilidades de comunicación
分享信息和向同事解释的能力
Dedukta rezonado
Razonamiento deductivo
快速有效理解和解释的能力
Logika rezonado
Razonamiento lógico
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analizaj kapabloj
Capacidad de análisis
详细分析事物的能力
Bonaj interhomaj kapabloj
Buena comunicación interpersonal
和同事有效沟通的能力
Negocadaj kapabloj
Aptitudes de negociación
和其他企业有效进行业务往来的能力
Prezentaj kapabloj
Habilidad para hablar en público
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Vi trovos mian karierresumo kune.
Encontrará mi currículo adjunto.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Vi povas akiri referencojn el...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
用于暗示可参加面试的时间
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Altestime,
Se despide cordialmente,
正式,收信人姓名不详
Altestime,
Atentamente,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Altestime,
Respetuosamente,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Ĉion bonan,
Saludos,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间