波兰语 | 手册 - 申请 | 求职动机信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

求职动机信 - 开篇

Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
正式,男性收信者,姓名不详
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,姓名不详
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
正式,收信者姓名和性别不详
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
正式,用于写给几个人或一个部门
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
正式,男性收信者,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
不很正式,与收信人有过业务往来
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
用于申请报纸或杂志上的招聘信息的标准格式
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
用于申请网络招聘的标准格式
Mi aludas al via reklamo en... de la....
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
用于解释在何处看到招聘信息的标准格式
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
用于申请杂志或期刊上招聘信息的格式
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
工作申请标准格式
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
工作申请标准格式
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
用于描述目前职业状况和工作所涉及内容的开头语

求职动机信 - 论证

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
用于解释为什么想得到某个特定的工作
Miaj fortoj estas...
Moje mocne strony to ...
用于说明您的主要品质
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
用于提及您的弱点,同时显示出您改进这些缺点的决心
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
用于说明为什么您是这个职位的有力竞争者
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
用于如果您未有机会在特定业务领域工作过,但是过去的经验可以证明您拥有相关领域的素质
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
用于说明什么技能让你成为该工作的有力竞争者
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
用于说明您在特定领域的经验和掌握新技能的能力
Mia areo de kompetenteco estas...
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
用于说明您的主要特质和经验在哪个领域
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
用于说明您在某个领域的经验和获得新技能的能力
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
用于说明过去工作中获得的经验如何能让您胜任某工作
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
用于说明您能在一个高要求的企业环境中工作
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
用于说明您对某工作的个人兴趣
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
用于强调您的简历,说明这份工作如何适合您
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
用于说明您从现在工作中获得的技能
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
用于说明您从现在工作中获得的额外技能,这些技能可能通常和职业头衔不相关。

求职动机信 - 技能

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
用于说明您的母语和其他您能流利表达的语言
Mi havas bonegan komandon de...
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
用于说明具有高级交流能力的外语技能
Mi havas mezan scion de...
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
用于说明具有中级交流能力的外语技能
Mi havas... jarojn de sperto en...
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
用于说明您在特定业务领域的经验
Mi estas sperta uzanto de...
Biegle posługuję się programem/programami...
用于说明您会使用的电脑软件
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
用于说明您的各种技能很平衡
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
分享信息和向同事解释的能力
Dedukta rezonado
Rozumowanie dedukcyjne
快速有效理解和解释的能力
Logika rezonado
Logiczne myślenie
用精确,深思熟虑的方式表达想法的能力
Analizaj kapabloj
Zdolności analityczne
详细分析事物的能力
Bonaj interhomaj kapabloj
Zdolności interpersonalne
和同事有效沟通的能力
Negocadaj kapabloj
Zdolności negocjacyjne
和其他企业有效进行业务往来的能力
Prezentaj kapabloj
Umiejętność prezentacji
在一群人面前有效交流想法的能力

求职动机信 - 结束语

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
用于结束时重申想为某公司工作的意愿
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
用于最后表达对面试可能性的暗示
Vi trovos mian karierresumo kune.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
用于告诉招聘者简历包含在求职信中的标准格式
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Referencje na żądanie.
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信的标准格式
Vi povas akiri referencojn el...
Referencje na żądanie od ...
用于告诉招聘者你愿意提供推荐信及推荐人联系方式
Mi estas disponebla por intervjuo la...
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
用于暗示可参加面试的时间
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
用于给出某人常用的联系信息并感谢招聘者审阅你的申请
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
正式,收信人姓名不详
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
正式,广泛使用,收信人姓名详
Altestime,
Z poważaniem,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间