土耳其语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

เรียน ท่าน
Sayın Yetkili,
正式,男性收信者,姓名不详
้เรียน ท่าน
Sayın Yetkili,
正式,女性收信者,姓名不详
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Sayın Yetkili,
正式,收信人姓名性别不详
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sayın Yetkililer,
正式,用于写给几个人或一个部门
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Yetkili makama,
正式,收信人姓名和性别完全不详
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Ahmet Bey,
正式,男性收信者,姓名详
เรียน คุณ สมิทธิ์
Sayın Ayşe Hanım,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
เรียน คุณ สมิทธิ์
Sayın Dilek Hanım,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
เรียน คุณสมิทธิ์
Sayın Lale Hanım,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
用于给出与被推荐人相识的细节
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
用于给出与被推荐人相识的细节
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
用于给出与被推荐人相识的细节
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
用于给出与被推荐人相识的细节
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
用于描述候选人性格的某个积极方面
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
用于说明候选人的主要优势
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
用于说明某候选人有良好的全面技能
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
用于说明某候选人能提供何种技能
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
用于给出与候选人能力相关的具体细节
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
... onun sıradışı özelliğidir.
用于说明候选人的最佳能力
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
O ...'da her zaman aktif rol alır.
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
用于给出候选人承担的一系列职责
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
用于对候选人给出积极评价
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
用于对候选人给出积极评价
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
用于对候选人给出积极评价
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
用于对候选人给出积极评价
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Performansındaki tek zayıf nokta ...
用于评价候选人时指出某消极方面
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信