西班牙语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Szanowny Panie,
Distinguido Señor:
正式,男性收信者,姓名不详
Szanowna Pani,
Distinguida Señora:
正式,女性收信者,姓名不详
Szanowni Państwo,
Distinguidos Señores:
正式,收信人姓名性别不详
Szanowni Państwo,
Apreciados Señores:
正式,用于写给几个人或一个部门
Szanowni Państwo,
A quien pueda interesar
正式,收信人姓名和性别完全不详
Szanowny Panie,
Apreciado Sr. Pérez:
正式,男性收信者,姓名详
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Szanowna Pani,
Apreciada Srta. Pérez:
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Szanowna Pani,
Apreciada Sra. Pérez:
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Z przyjemnością udzielę referencji ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
用于给出与被推荐人相识的细节
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
用于给出与被推荐人相识的细节
Znam ... od... i jako... w...
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
用于给出与被推荐人相识的细节
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
用于给出与被推荐人相识的细节
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
用于描述候选人性格的某个积极方面
...wyróżniał/-a się...
X se distinguió por su...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Su más considerable talento es...
用于说明候选人的主要优势
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
...posiada wiele różnych umiejętności.
Tiene una amplia gama de habilidades.
用于说明某候选人有良好的全面技能
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
... posiada szeroką wiedzę...
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
用于说明某候选人能提供何种技能
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
用于给出与候选人能力相关的具体细节
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
用于说明候选人的最佳能力
Zawsze bierze czynny udział w...
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Sus principales responsabilidades fueron...
用于给出候选人承担的一系列职责
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Sus tareas diarias involucraban...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
用于对候选人给出积极评价
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
用于对候选人给出积极评价
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
用于对候选人给出积极评价
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
用于对候选人给出积极评价
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
用于评价候选人时指出某消极方面
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信