希腊语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Gentilissimo,
Αγαπητέ κύριε,
正式,男性收信者,姓名不详
Gentilissima,
Αγαπητή κυρία,
正式,女性收信者,姓名不详
A chi di competenza,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
正式,收信人姓名性别不详
Alla cortese attenzione di ...,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
正式,用于写给几个人或一个部门
A chi di competenza,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Gentilissimo Sig. Rossi,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
正式,男性收信者,姓名详
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Gentilissima Sig.na Verdi,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
用于给出与被推荐人相识的细节
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
用于给出与被推荐人相识的细节
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
用于给出与被推荐人相识的细节
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
用于给出与被推荐人相识的细节
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
用于描述候选人性格的某个积极方面
...si è distinto/a più volte per...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
用于说明候选人的主要优势
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
用于说明某候选人有良好的全面技能
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
用于说明某候选人能提供何种技能
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
用于给出与候选人能力相关的具体细节
È estremamente portato per...
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
用于说明候选人的最佳能力
Ha sempre preso parte attiva in...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
I suoi doveri principali erano:
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
用于给出候选人承担的一系列职责
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
用于对候选人给出积极评价
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
用于对候选人给出积极评价
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
用于对候选人给出积极评价
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
用于对候选人给出积极评价
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
用于评价候选人时指出某消极方面
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信