捷克语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Sehr geehrter Herr,
Vážený pane,
正式,男性收信者,姓名不详
Sehr geehrte Frau,
Vážená paní,
正式,女性收信者,姓名不详
Sehr geehrte Damen und Herren,
Vážený pane / Vážená paní,
正式,收信人姓名性别不详
Sehr geehrte Damen und Herren,
Dobrý den,
正式,用于写给几个人或一个部门
Sehr geehrte Damen und Herren,
Všem zainteresovaným stranám,
正式,收信人姓名和性别完全不详
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Vážený pane Smith,
正式,男性收信者,姓名详
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená slečno Smithová,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Vážená paní Smithová,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
用于给出与被推荐人相识的细节
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
用于给出与被推荐人相识的细节
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
用于给出与被推荐人相识的细节
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
用于给出与被推荐人相识的细节
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
用于描述候选人性格的某个积极方面
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... vynikal(a) v... .
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
用于说明候选人的主要优势
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
On/ona řeší problémy efektivně.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
用于说明某候选人有良好的全面技能
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
On/ona má obsáhnou znalost...
用于说明某候选人能提供何种技能
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
用于给出与候选人能力相关的具体细节
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
用于说明候选人的最佳能力
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
On/ona je iniciativní v... .
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
用于给出候选人承担的一系列职责
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
用于对候选人给出积极评价
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
用于对候选人给出积极评价
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
用于对候选人给出积极评价
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
用于对候选人给出积极评价
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
用于评价候选人时指出某消极方面
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信