荷兰语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Estimata sinjoro,
Geachte heer
正式,男性收信者,姓名不详
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
正式,女性收信者,姓名不详
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
正式,收信人姓名性别不详
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
正式,用于写给几个人或一个部门
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
正式,收信人姓名和性别完全不详
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
正式,男性收信者,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
用于给出与被推荐人相识的细节
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
用于给出与被推荐人相识的细节
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
用于给出与被推荐人相识的细节
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
用于给出与被推荐人相识的细节
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
用于描述候选人性格的某个积极方面
...distingis per...
... onderscheidde zich door ...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
用于说明候选人的主要优势
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
用于说明某候选人有良好的全面技能
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
Li/ŝi havas grandan scion de....
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
用于说明某候选人能提供何种技能
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
用于给出与候选人能力相关的具体细节
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
用于说明候选人的最佳能力
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
用于给出候选人承担的一系列职责
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
用于对候选人给出积极评价
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
用于对候选人给出积极评价
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
用于对候选人给出积极评价
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
用于对候选人给出积极评价
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
用于评价候选人时指出某消极方面
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信