匈牙利语 | 手册 - 申请 | 推荐信

求职动机信 | 简历 | 推荐信

推荐信 - 开篇语

Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
正式,男性收信者,姓名不详
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
正式,女性收信者,姓名不详
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
正式,收信人姓名性别不详
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
正式,用于写给几个人或一个部门
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölygem/Uram!
正式,收信人姓名和性别完全不详
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
正式,男性收信者,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
用于给出与被推荐人相识的细节
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
用于给出与被推荐人相识的细节
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
用于给出与被推荐人相识的细节
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
用于给出与被推荐人相识的细节
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
用于当与被推荐人有愉快共同工作经历时的推荐开篇

推荐信 - 技能

Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
用于描述候选人性格的某个积极方面
...distingis per...
...megkülönböztette magát a ...
用于说明候选人显示出的主要优秀品质
Lia/ŝia plej granda talento estas...
A legnagyobb erőssége a ...
用于说明候选人的主要优势
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
... kreatív problémamegoldó
用于说明某候选人随时准备接受挑战和解决问题
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
用于说明某候选人有良好的全面技能
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
用于说明某候选人有良好的沟通技能
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Jól kezeli a felelősséget is.
用于说明某候选人能管理好一个团队/项目,并能在高压下工作
Li/ŝi havas grandan scion de....
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
用于说明某候选人能提供何种技能
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
用于给出与候选人能力相关的具体细节
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
用于说明候选人的最佳能力
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
... mindig aktív szerepet vállal a ...
用于描述某候选人很积极,并喜欢参与工作
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
用于描述某聪明、有活力的候选人,极具赞赏性

推荐信 - 工作职责

Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
用于给出候选人承担的一系列职责和每个职责包含的具体工作内容
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
用于给出候选人承担的一系列职责
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Heti feladatai magába foglalták a ...
用于给出候选人每周承担的一系列职责

推荐信 - 评价

Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
用于对候选人给出积极评价
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
用于对候选人给出积极评价
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
用于对候选人给出积极评价
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
用于对候选人给出积极评价
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
用于评价候选人时指出某消极方面
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
用于就特定原因推荐某候选人,用非常积极的方式评价某候选人

推荐信 - 结束语

...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
用于结束一封对推荐人作出非常高的评价的推荐信
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
用于当某人认为候选者不适合某工作时
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
用于结束一封对推荐人作出积极评价的推荐信