波兰语 | 手册 - 旅行 | 四处游览

四处游览 - 地点

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Zgubiłem/Zgubiłam się.
不知道自己在哪里
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
询问地图上某一个地点
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Gdzie jest ___?
询问某一个设施
…浴室?(…yùshì?)
... toaleta?
设施
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... bank/kantor?
设施
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotel?
设施
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... stacja benzynowa?
设施
…医院?(…yīyuàn?)
... szpital?
设施
…药店?(…yàodiàn?)
... apteka?
设施
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... dom towarowy?
设施
…超市?(…chāoshì?)
... supermarket?
设施
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... przystanek autobusowy?
设施
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... stacja metra?
设施
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... centrum informacji turystycznej?
设施
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... bankomat?
设施
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Jak dotrzeć ___?
询问到达某一个地方
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... do centrum?
特定的某个地方
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... na dworzec kolejowy?
特定的某个地方
…机场?(…jīchǎng?)
... na lotnisko?
特定的某个地方
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... na komisariat policji?
特定的某个地方
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... do ambasady [nazwa kraju]?
某个国家使馆
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
询问对某种地方的建议
…酒吧?(…jiǔbā?)
... bary?
场所
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... kawiarnie?
场所
…饭店?(…fàndiàn?)
... restauracje?
场所
…夜店?(…yèdiàn?)
... kluby nocne?
场所
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hotele?
场所
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... atrakcje turystyczne?
场所
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... atrakcje historyczne?
场所
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... muzea?
场所

四处游览 - 方向

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Skręć w lewo.
指示方向
右转。(yòu zhuǎn.)
Skręć w prawo.
指示方向
直走。(zhí zǒu.)
Idź prosto.
指示方向
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Zawróć.
指示方向
停。(tíng.)
Zatrzymaj się.
指示方向
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Idź w kierunku ___.
指示方向
走过 ___。(zǒuguò___.)
Miń ___.
指示方向
看着 ___。(kànzhe ___.)
Rozejrzyj się za ___.
指示方向
下坡(xià pō)
w dół
指示方向
上坡(shàng pō)
w górę
指示方向
十字路口(shízìlù kǒu)
skrzyżowanie
指路时的一些参照物
交通灯(jiāotōng dēng)
światła
指路时的一些参照物
公园(gōngyuán)
park
指路时的一些参照物

四处游览 - 公交/火车

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
寻找售票处
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
买到某一处的车票
…单程票…(…dān chéng piào…)
... bilet w jedną stronę ...
单趟的车票
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... bilet powrotny ...
往返票
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
一等座/二等座车票
…天票…(…tiān piào…)
... bilet całodzienny ...
可以全天使用的票
…周票…(…zhōu piào…)
... bilet tygodniowy ...
可以使用一周的票
…月票…(…yuèpiào…)
... bilet miesięczny ...
可是使用一个月的票
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
询问到某一个地方的车票价格
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
预定某个座位
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
询问公交或者火车是否在某一站停车
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
询问旅行时间
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
询问公交车/火车从某一处几点发车
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Czy to miejsce jest wolne?
询问座位是否空着
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
To jest moje miejsce.
说明你已经占用这个座位了或者你已经预订这个座位了

四处游览 - 指示

营业中(yíngyè zhōng)
otwarte
商店开门了。
关门(guānmén)
zamknięte
商店关门了。
入口处(rùkǒu chù)
wejście
入口标识
出口(chūkǒu)
wyjście
出口标识
推(tuī)
pchaj
拉(lā)
ciągnij
男士(nánshì)
męski
男卫生间
女士(nǚshì)
damski
女卫生间
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
zajęte
酒店已满/卫生间正在使用中
空闲(kòng xián)
wolne
酒店还有空余房间/卫生间可以使用

四处游览 - 出租车

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
询问出租车公司的电话号码
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
告知出租车司机你想去哪里
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
询问去某个地方的打车费用
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
在你去办事时,告知出租车司机稍微等一会
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Proszę jechać za tym samochodem!
如果你是一个秘密侦探时可使用的表达

四处游览 - 租车

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
询问哪里可以租到车
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
说明你想租什么类型的车
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... na jeden dzień/jeden tydzień.
说明你想租多长时间的车
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
获取最大额的保险
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
不要保险
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
询问你是否需要还车前把油箱加满
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
询问你可以在哪里找到最近的加油站
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
要求在租车协议上添加另外一名驾驶员
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
询问地区限速
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Bak nie jest pełny.
抱怨车并不是加满油
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
抱歉车的引擎有问题
车坏了。(chē huàile.)
Samochód jest zepsuty.
抱怨车坏了