罗马尼亚语 | 手册 - 商务 | 订单

订单 - 配售

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
正式,试探性
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
正式,非常礼貌
เราต้องการสั่งของ
Am dori să plasăm o comandă.
正式,礼貌
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
正式,礼貌
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Veți găsi atașată comanda noastră.
正式,礼貌
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
正式,礼貌
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
正式,直接
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
正式,直接
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
正式,非常直接
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
正式,礼貌

订单 - 确认

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
正式,礼貌
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
正式,非常礼貌
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
正式,礼貌
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
正式,直接
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
正式,直接
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
正式,直接
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
正式,礼貌
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
正式,直接
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
正式,直接
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
正式,直接
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
正式,直接
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
正式,直接

订单 - 修改订单细节

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
正式,礼貌
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
正式,礼貌
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
正式,礼貌
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
正式,礼貌
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
正式,礼貌

订单 - 取消

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
正式,非常礼貌
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
正式,非常礼貌
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
正式,礼貌
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
正式,礼貌
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
正式,礼貌
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
正式,直接
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
正式,直接
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
正式,非常直接
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
正式,非常直接