泰语 | 手册 - 商务 | 电子邮件

信件 | 电子邮件 | 发票 | 订单 | 预约 | 预订 | 缩写 | 职业头衔

电子邮件 - 信头

Geachte heer President
เรียน ท่านประธานาธิบดี
非常正式,收信人有代替姓名的特别称谓
Geachte heer
เรียน ท่านผู้ชาย
正式,男性收信者,姓名不详
Geachte mevrouw
เรียน ท่านผู้หญิง
正式,女性收信者,姓名不详
Geachte heer, mevrouw
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
正式,收信者姓名和性别不详
Geachte dames en heren
ถึงท่านทั้งหลาย
正式,用于写给几个人或整个部门
Geachte dames en heren
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
正式,收信人姓名和性别完全不详
Geachte heer Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
正式,男性收信者,姓名详
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณนายสมิทธิ์
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Geachte mevrouw Jansen
เรียน คุณสมิทธิ์
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Beste meneer Jansen
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
不很正式,与收信人有过业务往来
Beste Jan
เรียน จอห์น
不正式,与收信人是朋友关系,较少见
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
正式,代表整个公司
Wij schrijven u in verband met ...
เราเขียนติดต่อกับ...
正式,代表整个公司
Met betrekking tot ...
เนื่องมาจาก...
正式,以所联系的公司的某些事宜作为开头
Ten aanzien van ...
เขียนอ้างอิงถึง...
正式,以所联系的公司的某些事宜作为开头
Ik schrijf u om na te vragen over ...
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
不很正式,以个人身份代表整个公司
Ik schrijf u uit naam van ...
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
正式,为他人写信
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
正式,礼貌的书信开头方式

电子邮件 - 正文

Zou u het erg vinden om ...
คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
正式请求,试探性
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
คุณจะช่วยกรุณา...
正式请求,试探性
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
正式请求,试探性
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
正式请求,非常礼貌
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
正式请求,非常礼貌
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
正式请求,礼貌
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
เราสนใจที่จะรับ...
正式请求,礼貌
Ik zou u willen vragen, of ...
ฉันต้องถามคุณว่า...
正式请求,礼貌
Kunt u ... aanbevelen ...
คุณช่วยแนะนำ...
正式请求,直接
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
正式请求,直接
U wordt dringend verzocht ...
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
正式请求,非常直接
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
正式请求,礼貌,代表公司
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
正式的特定要求,直接
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
正式请求,直接
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
正式请求,直接
Het is ons oogmerk om ...
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
正式的意向声明,直接
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
正式,关于生意交易的决定
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
正式,拒绝生意往来或对交易不感兴趣
De bijlage is in ... formaat.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
正式,详细说明收信人需要何种软件打开附件
Ik kon uw bijlage vanochtend niet openen. Mijn virusscanner heeft een virus ontdekt.
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
正式,直接,说明附件存在问题
Verontschuldigt u mij voor het late doorsturen van het bericht, maar door een typefout kwam uw e-mail met de melding "onbekende gebruiker" naar mij terug.
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
正式,礼貌
Verdere informatie vindt u op onze website op ...
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
正式,用于推广网站地址

电子邮件 - 结束语

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
正式,非常礼貌
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
正式,非常礼貌
Bij voorbaat dank.
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
正式,非常礼貌
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
正式,非常礼貌
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
正式,非常礼貌
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
正式,礼貌
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
正式,礼貌
Ik verheug mij op de samenwerking.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
正式,礼貌
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
正式,礼貌
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
正式,直接
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
正式,直接
Wij waarderen u als klant.
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
正式,直接
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
正式,非常直接
Ik hoor graag van u.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
不很正式,礼貌
Met vriendelijke groet,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
正式,收信者姓名不详
Met vriendelijke groet,
ด้วยความจริงใจ
正式,广泛使用,收信者姓名详
Hoogachtend,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
正式,使用不广泛,收信者姓名详
Met de beste groeten,
ด้วยความเคารพ
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间
Groeten,
ด้วยความเคารพ
不正式,用于经常在一起工作的商业伙伴间