英语 | 手册 - 商务 | 信件

信件 - 地址

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
美国地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
城市名+州缩写+邮编
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
英国和爱尔兰地址格式:
收信人
公司名
号码+街道名
城市名

邮编
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
加拿大地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
城市名
省区缩写
邮编
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
澳大利亚地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
省名
城市名+邮编
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
新西兰地址格式:
收信人
公司名
号码+街道名
区/道路号码/邮政信箱
城市名+邮编
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
标准英文地址格式:收信人,公司名,街道号码+街道名,城市名+地区/州+邮编

信件 - 开头

เรียน ท่านประธานาธิบดี
Dear Mr. President,
非常正式,收信人有特定的头衔名称
เรียนท่าน
Dear Sir,
正式,男性收信者,姓名不详
เรียนท่าน
Dear Madam,
正式,女性收信者,姓名不详
เรียนท่าน
Dear Sir / Madam,
正式,收信人姓名性别不详
เรียน ท่านทั้งหลาย
Dear Sirs,
正式,用于写给几个人或一个部门
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
To whom it may concern,
正式,收信人姓名和性别完全不详
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mr. Smith,
正式,男性收信者,姓名详
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Mrs. Smith,
正式,女性收信者,已婚,姓名详
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Miss Smith,
正式,女性收信者,未婚,姓名详
เรียน คุณสมิทธิ์
Dear Ms. Smith,
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Dear John Smith,
不很正式,与收信人有过业务往来
เรียน จอห์น
Dear John,
不正式,与收信人是朋友关系,较少见
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
We are writing to you regarding…
正式,代表整个公司
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
We are writing in connection with...
正式,代表整个公司
เพิ่มเข้ามาจาก...
Further to…
正式,以联系公司的某些事宜作为开头
อ้างอิงมาจาก...
With reference to…
正式,以所联系的公司的某些事宜作为开头
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
I am writing to enquire about…
不很正式,以个人身份代表公司
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
I am writing to you on behalf of...
正式,为他人写信
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Your company was highly recommended by…
正式,礼貌的书信开头方式

信件 - 正文

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Would you mind if…
正式请求,试探性
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Would you be so kind as to…
正式请求,试探性
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
I would be most obliged if…
正式请求,试探性
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
正式请求,非常礼貌
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
I would be grateful if you could...
正式请求,非常礼貌
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you please send me…
正式请求,礼貌
เราสนใจที่จะได้รับ...
We are interested in obtaining/receiving…
正式请求,礼貌
ฉันต้องถามคุณว่า...
I must ask you whether...
正式请求,礼貌
คุณช่วยแนะนำ...
Could you recommend…
正式请求,直接
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you please send me…
正式请求,直接
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
You are urgently requested to…
正式请求,非常直接
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
We would be grateful if…
正式请求,礼貌,代表公司
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
What is your current list price for…
正式的特定要求,直接
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
We are interested in ... and we would like to know ...
正式请求,直接
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
We understand from your advertisment that you produce…
正式请求,直接
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
It is our intention to…
正式的意向声明,直接
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
We carefully considered your proposal and…
正式,关于生意往来的决定
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
We are sorry to inform you that…
正式,拒绝生意往来或对交易不感兴趣

信件 - 结束语

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you need any additional assistance, please contact me.
正式,非常礼貌
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
If we can be of any further assistance, please let us know.
正式,非常礼貌
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Thanking you in advance…
正式,非常礼貌
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
正式,非常礼貌
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
正式,非常礼貌
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Please reply as soon as possible because…
正式,礼貌
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
If you require any further information, feel free to contact me.
正式,礼貌
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
I look forward to the possibility of working together.
正式,礼貌
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Thank you for your help in this matter.
正式,礼貌
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
I look forward to discussing this with you.
正式,直接
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
If you require more information ...
正式,直接
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
We appreciate your business.
正式,直接
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Please contact me - my direct telephone number is…
正式,非常直接
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
I look forward to hearing from you soon.
不很正式,礼貌
ด้วยความเคารพ
Yours faithfully,
正式,收信者姓名不详
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely,
正式,广泛使用,收信者姓名详
ด้วยความเคารพ
Respectfully yours,
正式,使用不广泛,收信者姓名详
ด้วยความเคารพ
Kind/Best regards,
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间
ด้วยความนับถือ
Regards,
不正式,用于经常在一起工作的商业伙伴间