泰语 | 手册 - 商务 | 信件

信件 - 地址

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
美国地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
城市名+州缩写+邮编
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
英国和爱尔兰地址格式:
收信人
公司名
号码+街道名
城市名

邮编
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
加拿大地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
城市名
省区缩写
邮编
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
澳大利亚地址格式:
收信人
公司名
街道号码+街道名
省名
城市名+邮编
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
新西兰地址格式:
收信人
公司名
号码+街道名
区/道路号码/邮政信箱
城市名+邮编
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
标准英文地址格式:收信人,公司名,街道号码+街道名,城市名+地区/州+邮编

信件 - 开头

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
非常正式,收信人有特定的头衔名称
Уважаемый г-н ...
เรียนท่าน
正式,男性收信者,姓名不详
Уважаемая госпожа
เรียนท่าน
正式,女性收信者,姓名不详
Уважаемые...
เรียนท่าน
正式,收信人姓名性别不详
Уважаемые...
เรียน ท่านทั้งหลาย
正式,用于写给几个人或一个部门
Уважаемые...
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
正式,收信人姓名和性别完全不详
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
正式,男性收信者,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
正式,女性收信者,已婚,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
正式,女性收信者,未婚,姓名详
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
正式,女性收信者,姓名详,婚姻状况不详
Уважаемый...
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
不很正式,与收信人有过业务往来
Привет, Иван!
เรียน จอห์น
不正式,与收信人是朋友关系,较少见
Пишем вам по поводу...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
正式,代表整个公司
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
正式,代表整个公司
Ввиду...
เพิ่มเข้ามาจาก...
正式,以联系公司的某些事宜作为开头
В отношении...
อ้างอิงมาจาก...
正式,以所联系的公司的某些事宜作为开头
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
不很正式,以个人身份代表公司
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
正式,为他人写信
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
正式,礼貌的书信开头方式

信件 - 正文

Вы не против, если...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
正式请求,试探性
Будьте любезны...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
正式请求,试探性
Буду очень благодарен, если...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
正式请求,试探性
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
正式请求,非常礼貌
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
正式请求,非常礼貌
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
正式请求,礼貌
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะได้รับ...
正式请求,礼貌
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
正式请求,礼貌
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
正式请求,直接
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
正式请求,直接
Вам необходимо срочно...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
正式请求,非常直接
Мы были бы признательны, если..
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
正式请求,礼貌,代表公司
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
正式的特定要求,直接
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
正式请求,直接
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
正式请求,直接
Мы намерены...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
正式的意向声明,直接
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
正式,关于生意往来的决定
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
正式,拒绝生意往来或对交易不感兴趣

信件 - 结束语

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
正式,非常礼貌
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
正式,非常礼貌
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
正式,非常礼貌
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
正式,非常礼貌
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
正式,非常礼貌
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
正式,礼貌
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
正式,礼貌
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
正式,礼貌
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
正式,礼貌
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
正式,直接
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
正式,直接
Мы ценим ваш вклад
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
正式,直接
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
正式,非常直接
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
不很正式,礼貌
С уважением...
ด้วยความเคารพ
正式,收信者姓名不详
С уважением...
ขอแสดงความนับถือ
正式,广泛使用,收信者姓名详
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
正式,使用不广泛,收信者姓名详
С уважением...
ด้วยความเคารพ
非正式,用于知道彼此姓名的商业伙伴之间
С уважением...
ด้วยความนับถือ
不正式,用于经常在一起工作的商业伙伴间