匈牙利语-英语 felkelés翻译

HU

"felkelés" 英语 翻译

HU

felkelés {名词}

volume_up
felkelés (又作: ébredés)
"Ez a korai felkelés - gondolta - egészen megbolondít.
Getting up early all the time, he thought, it makes you stupid.
No more getting up at six thirty.
felkelés (又作: lázadás, zendülés)
"Történelme során, Európa számos szörnyű fegyveres felkelés kirobbanásának volt szemtanúja, ami sokszor előítéletből és gyűlöletből fakadt.
'Throughout its history, Europe has seen terrible outbreaks of armed conflict often rooted in prejudice and hatred.
This is the last rebellion.
felkelés (又作: lázadás)
Szerda estére azonban kezdett világossá válni, ki áll a felkelés mögött.
By Wednesday evening, however, it began to be clear who was behind the revolt.
Ez az esemény az emberek, a felháborodás és a felkelés tengere volt, amely elárasztotta Lisszabon utcáit, és amelyhez Portugália minden sarkából csatlakoztak.
It was a sea of people, indignation and revolt that flooded the streets of Lisbon, coming from all corners of Portugal.
felkelés (又作: zenebona, zsivaj, orgia, forrongás)
A szerkesztőség úgy pezsgett, forrongott, akár egy jól szervezett felkelés.
The newsroom hummed and rocked like a well-organized riot.
Na és ez a felkelés megtanított valamire, ami nem magától értetődő és elég bonyolult történet is.
And that riot taught me something, which isn't immediately obvious and it's kind of a complicated story.
Another riot, I think.
(SK) A terrorcselekmények és erőszakos felkelés erőteljes fokozódásának lehetünk tanúi Afganisztánban.
(SK) We are witnessing a sharp rise in terrorist acts and violent insurgency in Afghanistan.
Ez egy ébredés története, a stand-up ébredésének a Közel-Keleten - egy "stand-up felkelés", ha úgy tetszik.
This is the story of the rise and rise of stand-up comedy in the Middle East -- a stand-up uprising, if you will.
A felkelés támadó fellépést és határozott tervet tételez fel.
A rising implies aggressive action and a definite plan.
felkelés (又作: lázadás, fellázadás)
(PL) December 27-én ünnepeljük a Wielkopolskai Felkelés 90. évfordulóját.
(PL) On 27 December, we will celebrate the 90th anniversary of the Wielkopolska Uprising.
(NL) Elnök úr, csaknem egy évvel ezelőtt felkelés volt Burmában.
(NL) Mr President, nearly a year ago there was an uprising in Burma.
A felkelés miatt a dalai láma 80 ezer tibetivel együtt hazája elhagyására kényszerült.
As a result of the uprising, the Dalai Lama and 80 000 Tibetans had to leave their country.

"felkelés" 句子 (英语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

HungarianDe azóta több felkelés is történt, s az utolsó meglehetősen véresre sikeredett.
But there had been more riots, the last one the bloodiest of them all.
HungarianAfganisztán nyitott gazdasága és a felkelés kölcsönösen erősíti egymást.
The open economy in Afghanistan and the insurgency are mutually reinforcing.
HungarianDe azt tudom, hogy a válaszhoz a felkelés felépítését kell figyelembe vennünk.
But I know that we should be looking at the structure of the insurgency to answer that question.
Hungarian- Az első és egyetlen alkalom, amikor embert öltem, az antitechnicista felkelés éjszakáján esett meg velem.
The first and only time I ever killed a man was on the night of the Anti-Tech riots.
HungarianMindig aggódva figyelem ilyenkor, ijesztő, hogy a székből felkelés ekkora igénybevételt jelent neki.
I'm frightened to think that such a simple thing as rising from a chair should tax him so much.
HungarianCsakugyan afféle puccskísérlet, forradalmi felkelés lett volna a cél?
Was it any kind of coup détat or revolutionary attempt?
HungarianAzt találtuk, hogy az alfa, ha meggondoljuk, a felkelés felépítésének a rendszerét írja le.
And what we really found was that alpha, if we think about it, is the organizational structure of the insurgency.
HungarianA felkelés támadó fellépést és határozott tervet tételez fel.
A rising implies aggressive action and a definite plan.
Hungarian: a 2. mező nem lebegőpontos számot tartalmaz (jobb felkelés).
: field 2 is not a float (right ascension).
HungarianMinden időt a gyakorlásra fordítunk, felkelés után... iskola előtt, két óra között és a tanítás után is.
[Torrance] We're gonna devote every waking hour to practice-- before school, in between classes and after school.
HungarianNéhány nap múlva, azt hiszem, még kevéssel a milánói felkelés előtt, megindultak, hogy bevegyék a várost.
The German armies were already routed, the Fascists were scattering, and *** was firmly in the hands of the partisans.
HungarianKitört Párizsban a felkelés, folyik a vér?
Had Paris erupted into riots and mayhem?
HungarianHát ez egy ritka pokoli felkelés volt.
Must've been one hell of a wake-up call.
HungarianMiért nem tört ki felkelés Marokkóban?
HungarianEgy bosnyák törzs is fellázadt, és rövidesen a felkelés elterjedt minden határvidéki tartományban Macedóniától az Alpesekig.
A Bosnian tribe rose in sympathy and soon the whole of our frontier provinces between Macedonia and the Alps was in a blaze.
Hungarian"Történelme során, Európa számos szörnyű fegyveres felkelés kirobbanásának volt szemtanúja, ami sokszor előítéletből és gyűlöletből fakadt.
'Throughout its history, Europe has seen terrible outbreaks of armed conflict often rooted in prejudice and hatred.
HungarianA felkelés egyre erősödni látszik, és az utóbbi hetekben minden fél nagy mértékben növelte térségben a katonai kapacitását.
Insurgency operations appear to be expanding and all parties have significantly increased their military capabilities in the past weeks.
HungarianUgyanez a helyzet azokkal a fegyverekkel, amelyeket a különböző kommunista lapok szerint a POUM használt a felkelés idején.
It is the same with the reports in the various Communist papers upon the arms supposed to have been used by the P.O.U.M. during the rising.
HungarianAz 1953-as felkelés után nyolc évig meghúzta magát, majd 1961-ben, mielőőtt a falat befejezték volna, csöndesen átsétált Nyugatra.
He had kept his head low for eight years after the 1953 riots; men in 1961, before the Wall was completed, he quietly walked into the West.
HungarianAz erről a kérdésről folytatott tárgyalásokat Mubarak diktátor rezsimjének képviselői vezették, akit a forradalmi felkelés elűzött.
The negotiations on this deal were led by representatives of the dictatorial Mubarak regime which has been ousted by the revolutionary upheaval.