汉语-英语 say的过去式和过去分词翻译

CN

"say的过去式和过去分词" 英语 翻译

volume_up
say的过去式和过去分词 [say de ɡuò qù shì hé ɡuò qù fēn cí]
EN
CN

say的过去式和过去分词 [say de ɡuò qù shì hé ɡuò qù fēn cí]

volume_up
say的过去式和过去分词 (又作: say的过去式(分词))