CN

Colombia [Colombia]

volume_up
EN

colombia {名词}

volume_up
colombia
volume_up
哥伦比亚(南美洲西北部的一个国家,首都为波哥大Bogota) [ɡē lún bǐ yà ( nán měi zhōu xī běi bù de yí ɡè ɡuó jiā, shǒu dū wéi bō ɡē dà Bogota)] {名词}

"Colombia"的同义词(英语):

Colombia
Republic of Colombia
English