英语-瑞典语 soon翻译

EN

"soon" 瑞典语 翻译

EN soon
volume_up
{副词}

soon (又作: any time soon, shortly)
This macro or this event procedure will be then initiated as soon as the event occurs.
Makrot eller händelseproceduren sätts då igång så snart händelsen inträffar.
The Commission is in favour of releasing the negotiating documents as soon as possible.
Kommissionen vill att förhandlingsdokumenten ska offentliggöras så snart som möjligt.
Member States are requested to sign this protocol as soon as possible.
Medlemsstaterna uppmanas att underteckna detta protokoll så snart som möjligt.
soon (又作: apace, expeditiously, hastily, nimbly)
For the present, the ball will soon be in the court of the national governments.
För ögonblicket har bollen mycket snabbt hamnat hos de nationella statsmakterna.
They deserve wholehearted support and should be implemented as soon as possible.
De förtjänar helhjärtat stöd och bör genomföras så snabbt som möjligt.
This intolerable state of affairs must be brought to an end as soon as possible.
Detta oacceptabla förhållande måste åtgärdas så snabbt som möjligt.
soon (又作: early, betimes, bright and early)
This directive accommodates these freedoms, and that is not a moment too soon.
Dessa friheter tillgodoses i direktivet, vilket inte är en dag för tidigt.
Nevertheless, the conclusion was soon reached that this instrument was not up to the task.
Men man kom på ett tidigt stadium fram till att detta instrument var otillräckligt.
It really is too soon to mention the deadline of the COP16 in December 2010.
Det är verkligen för tidigt att tala om tidsfristen för COP 16 i december 2010.
soon (又作: close, directly)
Important questions were raised soon after Parliament began its work.
Viktiga frågor togs upp strax efter att parlamentet påbörjat sitt arbete.
I welcome the unanimous ratification of the SAA by the Montenegrin Parliament soon thereafter.
Jag välkomnar det montenegrinska parlamentets enhälliga ratificering av avtalet strax därefter.
Once the information is changed on the source site, it’ll be updated on Google soon after.
När informationen ändrats på källwebbplatsen, uppdateras den på Google strax därefter.
soon (又作: freely, gladly, readily, willingly)
I am quite happy to give you detailed information on the technical processes involved as soon as such information is available to me.
Hur allt detta sker tekniskt skall jag gärna ge er detaljerad information om så snart jag själv har tillgång till den.
I have already spoken to the Hungarian Presidency and it is ready and willing to deal with this matter as soon as we have voted.
Jag har redan pratat med det ungerska ordförandeskapet och de är förberedda och vill gärna också ta itu med det här så fort vi har röstat.
Personally, I would also like to see this kind of arrangement in place for Kosovo very soon - or at least for initial talks to take place.
Personligen skulle jag gärna se att Kosovo mycket snart omfattades av liknande åtgärder - åtminstone att inledande samtal ägde rum.
soon

"soon"的同义词(英语):

soon

"soon" 句子 (瑞典语)

这些例句有来自外部资源,因此可能并非完全准确。bab.la对内容免责。点击这里查看详情。

EnglishI accordingly look forward to your support for its adoption as soon as possible.
Jag ser följaktligen fram emot att ni stöder dess införande så snart som möjligt.
EnglishI expect an answer from Prague very soon, and that will point the way forward.
Jag väntar svar från Prag mycket snart, och detta kommer att föra ärendet framåt.
EnglishWe would like to have a hearing on container security on both sides very soon.
Vi skulle vilja ha en utfrågning om containersäkerhet på båda sidor mycket snart.
EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
Natos ledare måste nu fråga sig om Albanien beviljades medlemskap för tidigt.
EnglishThey must do their utmost so that these conditions are met as soon as possible.
De måste göra sitt yttersta för att så snart som möjligt uppfylla dessa kriterier.
EnglishI am looking forward to working with you to conclude them as soon as possible.
Jag ser fram emot att samarbeta med er för att avsluta dem så fort som möjligt.
EnglishI understand that a new edition of the Rules of Procedure is to be published soon.
Jag har förstått att den nya versionen av arbetsordningen snart ska publiceras.
EnglishIn fact we shall soon be agreed on the timetable for establishing this register.
Vi kommer snart att vara överens om tidsschemat för upprättandet av detta register.
EnglishMr President, soon the new single European currency, the euro, will be introduced.
Herr ordförande! Inom kort kommer den nya europeiska valutan, euron, att införas.
EnglishIn addition, we need to lay down new legislation in this field as soon as possible.
Dessutom bör ny lagstiftning på detta område fastställas så snabbt som möjligt.
EnglishPeople are very soon going to learn that in this place nothing is what it seems.
Man kommer mycket snart att lära sig att inget är som det verkar på den här platsen.
EnglishWe will come forward with our evaluation and suggestions as soon as possible.
Vi kommer att redogöra för vår utvärdering och våra förslag så snart som möjligt.
EnglishWe most certainly need a climate change package, and we need it as soon as possible.
Vi behöver utan tvekan ett klimatpaket, och vi behöver det så snart som möjligt.
EnglishIt is therefore important for us to ensure that it is signed as soon as possible.
Därför är det viktigt att vi ser till att få det undertecknat så snart som möjligt.
EnglishA specific budget line must therefore be created for it as soon as possible.
Därför måste det skapas en särskild budgetrubrik för detta så snart som möjligt.
EnglishI urge that this legislation be fast-tracked and drafted as soon as possible.
Jag kräver att denna lagstiftning påskyndas och utarbetas så snart som möjligt.
EnglishIt is important that these conditions be known and implemented as soon as possible.
Det är viktigt att dessa villkor blir kända och genomförs så snart som möjligt.
EnglishEvents this summer gave an indication of the chaos that could soon be commonplace.
Den gångna sommaren har visat på det kaos som snart kan vara allmänt förekommande.
EnglishIf this policy were to go ahead, any hopes for peace would soon be cast aside.
Om denna politik skulle fortsätta skulle allt hopp om fred snart omintetgöras.
EnglishVoters will soon realise that this deterioration in service is thanks to Europe.
Väljare kommer snart att inse att denna försämring i service är EU:s ansvar.